Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 6
THỰC TRẠNG TUÂN THỦ QUY TRÌNH TIÊM AN TOÀN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2017

Quách Thị Hoa*, Nguyễn Thị Hoài Thu**, Bùi Thị Mỹ Anh***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả thực trạng về kiến thức, thực hành và xác định một số yếu tố liên quan đến tuân thủ quy trình tiêm tĩnh mạch an toàn của điều dưỡng tại bệnh viện Nhi Trung ương năm 2017.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang.

Kết quả: Sử dụng phương pháp định lượng và định tính, khảo sát trên tổng số 146 điều dưỡng (ĐD) tại 08 khoa lâm sàng và quan sát trực tiếp 292 mũi tiêm do ĐD thực hiện. cho thấy, 61,0% ĐD có kiến thức đạt về tiêm an toàn (TAT) và 39,0% ĐD có thực hành đạt về TAT. Kết quả phân tích hồi quy logistic cho thấy giới tính, tham gia tập huấn tại bệnh viện, dụng cụ tiêm thuận tiện, phương tiện phòng hộ đầy đủ, có mối liên quan có ý nghĩa thống kê tới tuân thủ quy trình TAT của điều dưỡng viên (p < 0,05).

Từ khóa: Tiêm tĩnh mạch an toàn, quy trình tiêm an toàn, điều dưỡng, bệnh viện Nhi Trung ương.

ABSTRACT :

Introduction: Having a child with cancer is a crisis for parents. In Vietnam, there is no study examining the psychological problem, especially the level of fatigue in mothers with children who are undergoing chemotherapy.

Objectives: To determine the level of fatigue of mothers of children with cancer being treated and some related factors.

Methods: Cross-sectional studies were performed on 185 mothers with cancer children undergoing chemotherapy at the Ho Chi Minh City Oncology Hospital from February 2018 to May 2018.

Results: The mean age of the mothers was 33.7 ± 6.6 years. The average sleep time was 4.9 ± 1.4 hours / day 64.3% of mothers had moderate fatigue, 35.7% of mothers had severe fatigue. There was a correlation between fatigue and maternal marital status, maternal average sleep per day.

Conclusions: 100% of mothers had moderate and severe fatigue. Therefore, nurses should assess this problem and develop appropriate counseling programs for mothers.

Key words: Fatigue, mothers, childhood cancer, related.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF