Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 6
GIAO TIẾP GIỮA NHÂN VIÊN Y TẾ VỚI SẢN PHỤ SAU MỔ LẤY THAI TRONG KHÍA CẠNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ CẢM THÔNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2018

Đỗ Mạnh Hùng*, Trần Thị Tú Anh*, Lưu Thị Mỹ Thục**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả sự cảm nhận của sản phụ sau mổ lấy thai về sự đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự cảm thông với sản phụ thông qua hoat động giao tiếp với nhân viên y tế, tại bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2018.

Phương pháp: Mô tả cắt ngang, nghiên cứu định lượng trên 120 sản phụ sau mổ lấy thai, sử dụng thang đo SERVQUAL.

Kết quả: Cảm nhận của sản phụ về được đảm bảo chất lượng dịch vụ có điểm trung bình 17,0 ± 2,0, mức rất tốt chiếm 48,3%, mức độ tốt 50,8%, mức bình thường 0,8%. Sản phụ cảm nhận được cảm thông từ nhân viên y tế có điểm trung bình 20,3 ± 2,6, mức độ rất tốt 40,8%, mức độ tốt 58,3% và mức độ kém 0,8%.

Kết luận: Hầu hết sản phụ cảm nhận được đảm bảo chất lượng dịch vụ chăm sóc sau mổ lấy thai và được nhân viên y tế cảm thông ở mức độ tốt và rất tốt (99,1%).

T khóa: giao tiếp, sn ph, m ly thai, s cm thông, cht lượng dch v.

ABSTRACT :

Objective: To describe mothers’ feeling after cesarean section in terms of health care quality and sympathy of medical staff at the National Hospital of Obstetrics and Gynecology in 2018.

Methodology: This is a cross-sectional and quantitative study conducted on 120 mothers after cesarean section using SERVQUAL.

Result: Health care quality is evaluated by mothers, which has average point of 17.0 ± 2.0, in which excellent level accounts for 48.3%, good level accounts for 50.8%, average level accounts for 0.8%. Mothers who feel sympathy of medical staff have average point of 20.3 ± 2.6, in which excellent level accounts for 40.8%, good level 58.3% and poor level 0.8%.

Conclusion: Most of the mothers feel qualified health care and medical staff’s sympathy at excellent and goold level after cesarean section (99.1%).

Keywords: communication, mothers, cesarean, sympathy, health care quality.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF