Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 1
BIỂU HIỆN DA CỦA BỆNH NHÂN CÓ RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Thị Loan*, Lê Thái Vân Thanh**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Bệnh rối loạn chức năng tuyến giáp là bệnh có biểu hiện lâm sàng đa dạng, trong đó có biểu hiện trên da, là dấu hiệu gợi ý bệnh nhân bị bệnh lý về tuyến giáp và ngược lại. Mục đích nghiên cứu về những biểu hiện da trên bệnh nhân có rối loạn chức năng tuyến giáp cũng như mối tương quan giữa biểu hiện da và mức độ rối loạn chức năng tuyến giáp nhằm giúp bác sĩ lâm sàng có định hướng chẩn đoán bệnh lý rối loạn chức năng tuyến giáp dựa vào biểu hiện da. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu biểu hiện da của bệnh nhân có rối loạn chức năng tuyến giáp.

Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 108 bệnh nhân có rối loạn chức năng tuyến giáp, trong đó có 93 trường hợp cường giáp và 15 trường hợp suy giáp. Không nhận vào những bệnh nhân đã và đang điều trị bệnh rối loạn chức năng tuyến giáp hoặc sử dụng thuốc làm rối loạn chức năng tuyến giáp.

Kết quả: Bệnh cường giáp có biểu hiện da ẩm, lòng bàn tay đỏ, tổn thương móng, phù niêm trước xương chày, sạm da, rụng tóc, da khô. Bệnh suy giáp có da khô, tổn thương móng, da bị vàng, giảm lông 1/3 ngoài lông mày, dày sừng lòng bàn tay, rụng tóc, phù niêm mặt, sạm da. Có mối tương quan giữa số lượng loại biểu hiện da trên 1 bệnh nhân và nồng độ TSH như sau tương quan nghịch ở bệnh nhân cường giáp và tương quan thuận ở bệnh nhân suy giáp.

Kết luận: Số lượng loại biểu hiện da trên một bệnh nhân có tương quan với nồng độ TSH.

Từ khóa: Rối loạn chức năng tuyến giáp, biểu hiện da, nồng độ TSH [TSH], cường giáp, suy giáp.

ABSTRACT :

Background: Thyroid dysfunction is a disease which has a variety of clinical symptoms and signs, including cutaneous manifestations that suggest thyroid disease and vice versa. The purpose of this study was to investigate skin findings in patients with thyroid disorders as well as the correlation between dermatologic signs and severity of thyroid dysfunction to help clinical practitioners can be oriented to diagnose thyroid dysfunction based on skin findings. So that we have conducted a research to investigate dermatologic manifestations in patients with thyroid dysfunction.

Study methods: A cross-sectional descriptive study of 108 patients with thyroid dysfunction disease, including 93 cases with hyperthyroidism and 15 cases with hypothyroidism. Do not admitted to patients who have been and are being treated for thyroid disorders or who use drugs that change the function of thyroid gland.

Results: Hyperthyroidism (overactive thyroid) may present with hyperhidrosis (excessive sweating), palmar erythema (palmar redness), nail disorders (like nail thinning or brittle nail), pretibial myxedema (red and swollen skin in anterior of tibia), melisma, alopecia (hair loss), xerodermatic (neurosis cutis, abnormal dry skin). Hypothyroidism (underactive thyroid) often has xerodermatic, nail disorders, jaundice (yellow skin), loss of outside 1/3 of eyebrows, palmoplantar hyperkeratosis (thickened skin on the palms and soles), alopecia (hair loss), myxedema (soft tissue swelling), and melisma. There is a correlation between the number of skin manifestations in one patient and TSH status: inversely correlated with hyperthyroidism and positively correlated with hypothyroidism.

Conclusion: The number of dermatologic manifestations in one patient is correlated with TSH concentration.

Keywords: thyroid dysfunction, dermatologic manifestations, TSH concentration [TSH], hyperthyroidism, hypothyroidism

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF