Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
NGHIÊN CỨU TÁCH CHIẾT POLYPHENOL VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA, KHÁNG KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT TỪ LÁ CÂY KIM VÀNG (Barleria lupulina L.)

Phạm Ngọc Khôi*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Cây kim vàng (Barleria lupulina L.) là thực vật có hoa thuộc họ Acanthaceae, trồng khá phổ biến ở Đông Nam Á. Theo dân gian, cây kim vàng có khả năng kháng khuẩn và kháng viêm, cải thiện các biến chứng của bệnh tiểu đường, chống thoái hóa, kháng khối u và các bệnh ung thư. Tuy nhiên, các hoạt tính sinh học đặc biệt là khả năng kháng oxy hóa, kháng khuẩn ở cây kim vàng vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Mục tiêu: Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình tách chiết polyphenol bao gồm: loại dung môi, nồng độ dung môi, tỷ lệ nguyên liệu:dung môi, thời gian chiết và nhiệt độ tách chiết để chọn ra điều kiện chiết tối ưu nhất nhằm đánh giá khả năng kháng oxy hóa và kháng khuẩn từ dịch chiết lá cây kim vàng.

Phương pháp nghiên cứu: Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất tách chiết polyphenol từ lá cây kim vàng. Hàm lượng polyphenol được xác định bằng phương pháp so màu, hoạt tính kháng oxy hóa được xác định dựa vào khả năng khử gốc tự do DPPH. Xác định khả năng kháng khuẩn của dịch chiết bằng phương pháp đặt đĩa kháng sinh đối với các chủng Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.

Kết quả: Dịch chiết từ lá cây kim vàng thu được có hàm lượng polyphenol cao nhất khi chiết trong dung môi ethanol 70%, tỷ lệ nguyên liệu:dung môi là 1:10 (g/mL), thời gian tách chiết 60 phút, nhiệt độ tách chiết 60 oC. Dịch chiết từ lá cây kim vàng có khả năng kháng oxy hóa cao IC50 = 61,94 µg/mL, nhưng vẫn thấp hơn vitamin C là mẫu đối chứng với IC50 = 28,47 µg/mL. Dịch chiết từ lá cây kim vàng có khả năng kháng khuẩn cao đối với các chủng Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus ở nồng độ 40 mg/mL.

Kết luận: Nghiên cứu này đã khảo sát được điều kiện chiết tách polyphenol tốt nhất từ lá cây kim vàng qua đó đánh giá được khả năng kháng oxy hóa và kháng khuẩn của dịch chiết lá cây kim vàng trên nhiều loại vi khuẩn gây bệnh như Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.

Từ khóa: Cây kim vàng, polyphenol, kháng oxy hóa, kháng khuẩn

ABSTRACT :

Background: Barleria lupulina L. is a plant of the Acanthaceae family, it occurs in Southeast Asia. Traditional medicine studies have demonstrated the possibility of using the biological compounds derived from plants in the prevention and treatment of infectious diseases, inflammation, improve the complications of diabetes, antidegradation, antitumor and anticancer. However, the antioxidant and antibacterial activities of Barleria lupulina L. are not well studied.

Aims: The aim of this study is to study the best extraction process to obtain the highest polyphenol content Barleria lupulina L. such as solvent, concentration of solvent, the ratio of material/solvent, time and temperature to use in antioxidant and antibacterial activities.

Methods: Survey of factors affecting performance polyphenol extracted from Barleria lupulina L. leaves. Polyphenol content was determined by a colorimetric method, antioxidant activity is based on the ability to eliminate free radicals DPPH. Indenting antibacterial extracts of method antibiotic disks set for the strain of Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, and Staphylococcus aureus.

Results: Ethanol 70%, the ratio of material: solvent (1:10), 60 minutes, 60 oC for polyphenol extraction efficiency is the highest Barleria lupulina L. leaves. This study evaluated the ability to capture free radicals DPPH IC50 value of the ability to capture free radicals DPPH (61.94 μg/mL), whereas vitamin C (28.47 μg/mL). In this study, polyphenol extracts capable of inhibiting the expression of Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, and Staphylococcus aureus at the concentration in 40 mg/mL.

Conclusions: In this study, for the first time, we were carried out to optimize extracting conditions of polyphenol from Barleria lupulina L. leaves. Evaluated the ability of antioxidants of polyphenol extracted though the ability to capture free radicals DPPH. Polyphenol extracts are decent variety of bacterial diseases, such as Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, and Staphylococcus aureus.

Keywords: Barleria lupunia L., polyphenol, antioxidant, antibacterial

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF