Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN HIV CỦA NỮ HỌC VIÊN CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TẠI HUYỆN BÙ GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC

Lê Văn Học*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Cai nghiện ma túy tập trung đã đưa lại những thành quả nhất định như an ninh tật tự và an toàn xã hội được cải thiện. Tuy nhiên, nguy cơ tiềm ẩn lây lan các bệnh truyền nhiễm như lao, viêm gan B, viêm gan C đặc biệt là lây nhiễm chéo HIV giữa các học viên với nhau là điều khó tránh khỏi.

Mục tiêu: Đánh giá kến thức, thái độ, thực hành và các yếu tố liên quan trong phòng ngừa lây truyền HIV ở nhóm học viên nữ cai nghiện ma túy.

Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang mô tả, thực hiện trên 140 học viên một Cơ sở Cai nghiện Ma túy tập trung tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Kết quả: Kiến thức chung đúng nhận biết về HIV chiếm 48,9%; Kiến thức chung đúng đường lây truyền về HIV chiếm 78,6%; Kiến thức tiếp cận được về HIV từ báo chí chiếm 84,6%. Điểm trung bình chung trong thái độ về phòng ngừa HIV khá cao. Các hành động trong thực hành phòng ngừa lây truyền về HIV có tỷ lệ rất cao. Trong đó là thực hành “không dùng bàn chai đánh răng chung” chiếm chiếm tỷ lệ cao nhất.

Kết luận: Kiến thức, thái độ và thực hành đúng trong phòng ngừa lây truyền HIV tại Cơ sở Cai nghiện Ma túy tập trung chiếm tỷ lệ cao.

Từ khóa: Kiến thức, thái độ, hành vi, HIV.

ABSTRACT :

Background: Concentration of addictive drugs has yielded certain results such as improved disability and social security. However, the risk of spreading contagious diseases such as tuberculosis, hepatitis B, hepatitis C, especially HIV infection among practitioners, is unavoidable.

Objectives: To assess the knowledge, attitudes, practices and related factors in prevention of HIV transmission among drug addicts.

Method: Cross-sectional descriptive, performed on 140 trainees at a Drug Abuse Treatment Center in Bu Gia Map district, Binh Phuoc province.

Results: HIV awareness about HIV accounted for 48.9%; General knowledge of HIV transmission accounted for 78.6%; Access to HIV from the media accounted for 84.6%. The overall average of attitudes towards HIV prevention is high. Actions in the prevention of HIV transmission are very high. Among them is the practice of "do not use the same toothbrush bottle" accounted for the highest proportion.

Conclusion: Knowledge, attitudes and practices in preventing HIV transmission in drug detention centers are high.

Key words: knowledge, attitudes, behaviors, HIV.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF