Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
KHẢO SÁT SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ TRAB VỚI ĐỘ NẶNG VÀ ĐỘ HOẠT TÍNH CỦA BỆNH NHÃN GIÁP

Đào Hùng Thịnh*, Lê Minh Thông**,****, Đặng Xuân Mai***, Nguyễn Thanh Nam***, Đoàn Kim Thành****, Nguyễn Ngọc Anh****

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và phân độ bệnh nhân bệnh nhãn giáp; phân tích mối tương quan giữa nồng độ kháng thể kháng thụ thể TSH (TSH receptor antibody: TRAb) với độ nặng và độ hoạt tính của bệnh; đánh giá giá trị tiên đoán giai đoạn hoạt tính bệnh nhãn giáp của nồng độ TRAb.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang, thu thập dữ liệu tiến cứu với 68 bệnh nhân bệnh nhãn giáp đến khám tại bệnh viện Mắt TP.Hồ Chí Minh từ tháng 11/2015 đến tháng 4/2017.Các yếu tố khảo sát gồm đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và phân độ bệnh nhãn giáp theo hội nhãn giáp châu Âu (EUGOGO). Nồng độ TRAb được định lượng bằng phương pháp ức chế gắn TSH (thyrotropin-binding inhibitor immunoglobulin: TBII) thế hệ 3. Mối tương quan giữa các yếu tố được xác định qua tương quan Spearman. Giá trị tiên đoán giai đoạn hoạt tính bệnh nhãn giáp của nồng độ TRAb được thể hiện qua đường cong ROC.

 Kết quả: Tuổi trung bình là 45,25 ± 12,73. Nữ giới chiếm 47,06%. Thời gian xuất hiện triệu chứng bệnh nhãn giáp có giá trị trung vị là 5 tháng. Tỷ lệ cường giáp chiếm 44,12%. Độ lồi mắt trung bình là 19,47 ± 2,67 mm. Điểm độ hoạt tính lâm sàng (CAS) có giá trị trung bình là 2,10 ± 1,71. Tỷ lệ hoạt tính (CAS ≥ 3) là 30,88%. Tỷ lệ bệnh nhãn giáp mức độ nhẹ là 38,24%, mức độ trung bình – nặng là 54,41%, mức độ đe dọa thị lực là 7,35%. Nồng độ TRAb ở nhóm bệnh nhân bệnh nhãn giáp mức độ nhẹ, trung bình – nặng và đe dọa thị lực do chèn ép thần kinh thị có giá trị trung vị lần lượt là 1,16 IU/L, 6,42 IU/L và 11,22 IU/L (p < 0,001). Nồng độ TRAb ở nhóm bệnh nhân bệnh nhãn giáp bất hoạt có giá trị trung vị là 1,47 IU/L; còn nồng độ TRAb ở nhóm bệnh nhân bệnh nhãn giáp hoạt tính có giá trị trung vị là 11,22 IU/L (p < 0,001). Đường cong ROC với điểm cắt tại giá trị nồng độ TRAb ≥ 7,57 IU/L giúp phân biệt giữa giai đoạn hoạt tính và bất hoạt của bệnh nhãn giáp với độ đặc hiệu là 89,36%, độ nhạy là 66,67%, diện tích dưới đường cong (AUC) = 0,843.

Kết luận: Nồng độ TRAb có mối tương quan thuận với độ nặng và độ hoạt tính của bệnh nhãn giáp, và có giá trị tiên đoán mạnh nhằm cung cấp thông tin quan trọng để chẩn đoán giai đoạn hoạt tính của bệnh.

Từ khóa: TRAb, bệnh nhãn giáp, độ nặng, độ hoạt tính

ABSTRACT :

Aims: To investigate clinical manifestations of patients with Graves’ orbitopathy (GO) in assessing an association of serum TSH receptor antibody (TRAb) levels with GO severity/activity, and evaluate if TRAb levels are predictive of grade of GO activity in differential diagnosis between active and inactive phase of GO.

Methods: This was a cross-sectional study. Medical records of 68 patients diagnosed with GO at Ho Chi Minh City Eye Hospital between November 2015 and April 2017 were prospectively collected. Bartley criteria were used for the diagnosis of GO, and exophthalmos criteria in study was adjusted appropriately with Vietnamese normal limit. GO activity was assessed by clinical activity score (CAS) and GO severity was graded with consensus statement of the European Group on Graves’ orbitopathy (EUGOGO). All assessing of 68 patients was performed by a single observer. Serum TRAb levels were measured by third-generation thyrotropin-binding inhibitor immunoglobulin assay (TBII 3rd). The measurements of TRAb were used for analyzing an association with grade of GO severity/activity.

Results: Mean age of 68 patients was 45.25 ± 12.73 years, and 32 (47.06%) patients were women. Median duration of GO was 5 months. 30 patients (44.12%) were diagnosed with hyperthyroidism. Mean proptosis was 19.47 ± 2.67 mm. Mean CAS was 2.10±1.71, and 21 patients (30.88%) were diagnosed with active phase of GO (CAS ≥ 3). Via EUGOGO recommendations, 26 patients (38.24%) were classified as mild GO, 37 patients (54.41%) were determined as moderate-to-severe GO, and 5 patients (7.35%) were grouped as sight-threatening GO (all 5 patients were diagnosed with Dysthyroid optic neuropathy-DON). Median TRAb level of mild GO, moderate-to-severe GO and DON were 1.16 IU/L, 6.42 IU/L and 11.22 IU/L respectively (p < 0.001). Median TRAb level of inactive GO was 1.47 IU/L, and median TRAb level of active GO was 11.22 IU/L (p < 0.001). The cutoff value for the prediction of GO active phase of TRAb was 7.57 IU/L with specificity of 89.36%, sensitivity of 66.67%, and area under the curve (AUC) = 0.843 (95% confidence interval (CI) = 0.742 – 0.944).

Conclusions: TRAb level was significantly associated with GO severity/activity. The predictive power of TRAb is relatively strong to establish important information on diagnosing GO active phase.

Keywords: TSH receptor antibody, Graves’ orbitopathy, severity, activity

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF