Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
MỨC ĐỘ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TRƯỚC VÀ SAU ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG – ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Lê Minh Hải*, Võ Thị Xuân Hạnh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ phục hồi chức năng vận động và chất lượng cuộc sống (CLCS) của bệnh nhân tai biến mạch máu não (TBMMN) trước và sau 6 tuần điều trị phục hồi chức năng vận động tại bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp (PHCN – ĐTBNN).

Phương pháp: Nghiên cứu so sánh trước – sau, không có nhóm chứng được thực hiện tại bệnh viện PHCN – ĐTBNN trong năm 2017. Nghiên cứu sử dụng Thang đo Barthel Index để đánh giá mức độ phục hồi chức năng (PHCN) vận động và bảng câu hỏi DUKE Health Profile để đánh giá CLCS của bệnh nhân.

Kết quả: 100 bệnh nhân TBMMN đồng ý tham gia vào nghiên cứu, với 60% nam và 91% người ≥ 40 tuổi. Điểm PHCN vận động chung của bệnh nhân trước điều trị là 20 điểm và sau điều trị thì điểm số này tăng với trung vị của khoảng tăng là 40 điểm và có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa điểm PHCN vận động chung trước và sau 6 tuần điều trị (p < 0,001). Điểm CLCS của bệnh nhân trước điều trị dao động trong khoảng từ 50 – 60 điểm, sau điều trị thì các điểm CLCS đa số giảm, số điểm giảm dao động từ 3 – 10,5 điểm. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa điểm CLCS trước và sau 6 tuần điều trị ở tất cả các lĩnh vực (trừ lĩnh vực Tự đánh giá bản thân). Các yếu tố có liên quan đến sự thay đổi chức năng vận động là Nơi cư trú, Thời gian từ lúc bị TBMMN đến lúc điều trị PHCN, Số lần bị TBMMN, Hôn mê khi bị TBMMN, tiền sử bệnh mạn tính và tiền sử tăng huyết áp.

Kết luận: Sau 6 tuần điều trị đa số bệnh nhân đều cải thiện chức năng vận động nhưng CLCS lại giảm. Cần phát triển thêm mảng điều trị, tư vấn tâm lý cho bệnh nhân TBMMN để giúp bệnh nhân nâng cao CLCS sau TBMMN.

Từ khóa: phục hồi chức năng, chất lượng cuộc sống, tai biến mạch máu não, đột quỵ, Barthel Index, Duke.

ABSTRACT :

Objective: To evaluate degree of rehabilitation and quality of life in stroke patients before and after 6 weeks participated in rehabilitation therapy in HCMC Hospital for rehabilitation – professional diseases.

Methods: A before-after with no control group design was conducted at HCMC Hospital for rehabilitation – professional diseases in 2017. The Barthel Index was used to evaluate the degree of rehabilitation and The DUKE Health Profile was used to evaluate quality of life of stroke patients.

Results: Data were available for 100 stroke patients (60% men, 91% aged ≥ 40 years). The Barthel Index score before participating in rehabilitation therapy was 20 points. This score increases with a median of 40 points after 6 weeks and statistically significant difference was found between the Barthel Index scores before and after 6 weeks rehabilitation therapy (p < 0,001). The DUKE Health Profile scores were in the range from 50 – 60 points, and after 6 weeks they decreased in the range from 3 to 10.5 points in almost domains. There was a statistically significant difference between the DUKE Health Profile scores in all domains before and after 6 weeks rehabilitation therapy (excepted Self-esteem domain). Factors related to the change of the Barthel Index scores are resident, the time from stroke to rehabilitation, stroke times, unconscious when stroke, hypertension or having uncommunicable disease.

Conclusion: After 6 weeks rehabilitation, most of patients improved their motor function but their quality of life were decreased. It was necessary that HCMC Hospital for rehabilitation – professional diseases develop the psychological counseling for stroke patients to help them improve their quality of life after stroke.

Key words: rehabilitation, quality of life, stroke, Barthel Index, Duke Health Profile

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF