Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA PHÁC ĐỒ 4 THUỐC CÓ BISMUTH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM HELICOBACTER PYLORI

Trần Thị Khánh Tường*

TÓM TẮT :

Tổng quan và mục tiêu: Phác đồ 4 thốc có chứa Bismuth được khuyến cáo là chọn lựa đầu tiên cho bệnh nhân nhiễm Helicobacter pylori ở những vùng có tỷ lệ đề kháng clarithromycin và metronidazole cao cũng như là một lựa chọn để điều trị cho những bệnh nhân trước đây đã không đáp ứng với liệu pháp diệt trừ Helicobacter pylori. Hiện có rất ít nghiên cứu về hiệu quả của phác đồ này trong điều trị Helicobacter pylori ở nước ta. Nghiên cứu của chúng tôi nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của điều trị phác đồ 4 thuốc có Bismuth trong điều trị nhiễm Helicobacter pylori.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trên 196 bệnh nhân nhiễm Helicobacter Pylori. Tất cả bệnh nhân được điều trị phác đồ 4 thuốc có Bismuth gồm Rapeprazole 20 mg, 2 lần/ ngày; Colloidal Bismut Subcitrate 120mg, 4 lần/ngày;Tetracydine 500mg, 4 lần/ngày và Metronidazole 500mg, 3 lần/ ngày trong 14 ngày. Chẩn đoán nhiễm Helicobacter Pylori dựa vào xét nghiệm Clotest hoặc C13 urea-breath. Bốn đến tám tuần sau khi kết thúc điều trị, tình trạng Helicobacter pylori được kiểm tra lại bằng thử nghiệm Clotest hoặc C13 urea-breath.

Kết quả: Có 196 bệnh nhân nhiễm Helicobacter pylori được đưa vào nghiên cứu. Tỷ lệ diệt trừ Helicobacter pylori của phác đồ bốn thuốc có Bismuth tổng thể, đối với nhóm chưa từng điều trị, nhóm thất bại trước đây theo theo ý định điều trị (ITT) và thiết kế nghiên cứu (PP) lần lượt là 97,4-97,3%; 98,3-98,1% và 96,3-96,2%. Tác dụng phụ xảy ra ở 80,5% bệnh nhân. Các phản ứng phụ thường gặp là mệt mỏi, chán ăn và buồn nôn. Tỷ lệ tuân thủ của bệnh nhân là 98,4%.

Kết luận: Phác đồ 4 thuốc có Bismuth có tỷ lệ tiệt trừ rất cao. Tác dụng phụ thường gặp nhưng không nghiêm trọng. Tỷ lệ tuân thủ điều trị thuốc cao.

Từ khóa: Phác đồ 4 thuốc có Bismuth, diệt trừ, nhiễm Helicobacter pylori.

ABSTRACT :

Tran Thi Khanh Tuong * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 22 - No 3- 2018: 335 - 341

Background and Objectives: Bismuth-containing quadruple regimen is recommended as an first-line therapy in areas with high clarithromycin and metronidazole resistance as well as an option for patients who have previously failed to respond to Helicobacter pylori eradication therapy. There have been very few researches on the effectiveness of this regimen on Helicobacter pylori infection treatment in our country. Our study aimed to show the efficacy of Bismuth-based therapy for the treatment of Helicobacter pylori infection.

Patients and Methods: The study was carried out on 196 patients with Helicobacter pylori infection. All of patients received a quadruple therapy consisted of Rabeprazole 20 mg bid, Colloidal bismuth subcitrate 120mg qid, Tetracycline 500mg qid and Metronidazole 500mg tid for 14 days. The diagnosis of Helicobacter Pylori infection was performed by Clotest or C13 urea-breath test. Four to eight weeks after completion of therapy, Helicobacter pylori status was rechecked by Clotest or C13 urea-breath test.

Results: A total of 196 patients with Helicobacter pylori infection were recruited. The eradication rates of the Bismuth-containing quadruple regimen overall, for naïve, previously failed to respond to Helicobacter pylori eradication therapy on intention to treat (ITT) and per-protocol (PP) analysis were 97.4-97.3%; 98.3-98.1% and 96.3-96.2%. Side effects occurred in 80.5% of subjects. The common side effects were fatigue, anorexia and nausea. The compliance rate was 98.4%.

Conclusions: Bismuth-containing quadruple regimen achieved very high eradication rates. Side effects were common but not serious. The medication adherence rate was high.

Key words: Bismuth-containing quadruple regimen, eradication, Helicobacter pylori infection.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF