Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
ĐO LIỀU KHUẾCH TÁN TRONG PHÒNG CT 64 LÁT SỬ DỤNG MÔ HÌNH ACRYLIC VÀ LIỀU KẾ BÁN DẪN

Lê Hải Hạnh Tiên*,**, Cheng-Hsun Lin*, Lung -Kwang Pan*

TÓM TẮT :

Mục đích: Đánh giá liều khuếch tán cho thân nhân bệnh nhân trong chụp cắt lớp vi tính (CT) ngực thường quy không thuốc ở những vị trí khác nhau xung quanh gantry. Đồng thời đánh giá mức độ liều tia suy giảm khi sử dụng áo chì.

Dụng cụ và phương pháp: Mô hình acrylic để mô tả thân nhân bệnh nhân được đặt ở 4 vị trí quanh máy CT: phía trước gantry và 300 so với đường trung tâm; phía trước gantry ở 450 so với đường trung tâm; phía sau gantry và 300 so với đường trung tâm; phía sau gantry và 450 so với đường trung tâm. Cả 4 điểm được đo nằm phía bên trái gantry máy và cách xa trung điểm của bệnh nhân lần lượt là 80cm. Liều kế bán dẫn được gắn vào bệnh nhân ở độ cao ngang bằng với bàn CT để đo liều hấp thụ ở da. Có 2 tình huống được áp dụng: có và không sử dụng áo chì (0.05mm) cho mô hình thân nhân. Protocol chụp CT ngực thường quy ở một viện - trường được áp dụng với 120kVp, độ dài trường quét 320mm nhưng thay đổi Dose Length Product (DLP) từ 378mGy*cm tới 629.9mGy*cm.

Kết quả: Liều khuếch tán ở phía trước gantry cao hơn ở phía sau trong cả 2 tình huống, tuy nhiên giá trị p value không luôn bé hơn 0.05 với mọi giá trị DLP. Liều tia ở 450 cao hơn ở 300 cả trước và sau gantry, nhưng p value cũng thay đổi không luôn nhỏ hơn 0.05 với các DLP khác nhau. Dùng áo chì có thể giảm liều tia xuống còn 6.8% liều ban đầu.

Kết luận: Thân nhân có thể đứng ở vị trí 300 hoặc 450 cùng khoảng cách so với trung tâm, trước hoặc sau gantry đều chấp nhận được do sự khác biệt về liều khuếch tán tại hai vị trí này không đáng kể. Sử dụng áo chì có thể giảm đa phần liều tia cho thân nhân, vì vậy được khuyến khích áp dụng trong thực hành lâm sàng.

Từ khóa: chụp cắt lớp vi tính, mô hình acrylic, liều kế bán dẫn, liều tia khuếch tán.

ABSTRACT :

Objective: The purpose of this study was to evaluate scatter radiation dose of family member of patient during routine chest CT at different positions around the gantry and to investigate the degree of dose reduction for them when using lead apron.

Materials and Methods: Acrylic phantom that simulated family member was put at 4 positions around the gantry: in front of gantry and 300 from isocenter, in front of gantry and 450 from isocenter, in the back of gantry and 300 from isocenter, in the back of gantry and 450 from isocenter. All 4 measurement points were in the left side of the CT couch and 80cm away from patient isocenter. Semiconductor was attached to the phantom at the height equal to CT table to evaluate Entrance Skin Dose. There were 2 scenarios were implied: with and without wearing lead apron (0.5mm Pb). Routine chest CT protocol was applied at a teaching hospital with constant kVp (120) and scan length (320mm) but changing Dose Length Product (DLP) from 378mGy*cm to 629.9mGy*cm in 2 increments.

Results: Scatter doses in front of gantry were higher than in the back of gantry in both scenarios, however p values were not always less than 0.05 with changing DLPs. Doses at 450 from isocenter were higher than at 300 for both in the back and front of gantry, but p value when comparing doses among those measurement points also were not less than 0.05 with different DLPs. Using protective apron can reduce original dose to 6.8%.

Conclusion: standing at 300 or at 450 from patient isocenter at the same distance were acceptable due to insignificant different doses between them. Wearing lead apron can reduce secondary radiation significantly, therefore it is strongly recommended in clinical application.

Keywords: Computed tomography, acrylic phantom, semiconductor dosimeter, scatter radiation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF