Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
TÁC DỤNG CỦA ĐIỆN NHĨ CHÂM TẦN SỐ THẤP TRÊN ĐÁP ỨNG THẦN KINH TỰ CHỦ KHI THỰC HIỆN NGHIỆM PHÁP KÍCH THÍCH THỤ THỂ LẠNH Ở NGƯỜI BÌNH THƯỜNG

Trịnh Yến Nhi*, Nguyễn Văn Đàn*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề và mục tiêu nghiên cứu: Hệ thần kinh tự chủ điều chỉnh nhiều chức năng của cơ thể. Do đó, rối loạn chức năng của hệ thống này có thể xuất hiện trong nhiều tình trạng lâm sàng như lo âu, động kinh, Parkinson,...Khi điện châm tần số thấp 2 Hz cho thấy ngoài tác dụng giảm đau còn làm giảm lo âu, giảm tần số tim và huyết áp. Dựa trên các lý luận Y học cổ truyền và Y học hiện đại, khi điện nhĩ châm hai huyệt Tâm – Can ở vùng xoắn tai 2 bên, thuộc vùng phân bố ngoài da ở tai của dây thần kinh X, có thể tác động điều chỉnh tăng hoạt tính đối giao cảm, giảm hoạt tính giao cảm. Vì vậy, nghiên cứu này nhằm đánh giá tác dụng trên thông qua theo dõi sự thay đổi tần số tim và huyết áp khi thực hiện nghiệm pháp kích thích thụ thể lạnh.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 30 người khỏe mạnh gồm 17 nam và 13 nữ được thực hiện nghiệm pháp kích thích thụ thể lạnh (CPT) 2 lần: không có nhĩ châm và sau khi điện nhĩ châm tần số 2Hz huyệt Tâm – Can. Tần số tim (TST) được theo dõi liên tục mỗi 30 giây trong 360 giây, huyết áp (HA) được theo dõi trước khi làm CPT và ngay sau khi vừa kết thúc CPT. So sánh trước-sau tần số tim và huyết áp ở những thời điểm tương ứng trong 2 lần thực hiện CPT để đánh giá tác dụng của điện nhĩ châm.

Kết quả: nhóm nghiên cứu gồm 30 đối tượng tình nguyện khỏe mạnh (17 nam, 13 nữ), với độ tuổi trung bình là 24,1± 1,7. Các giá trị ban đầu của các ĐTNC gồm tần số tim trung bình (75,3 ± 8,6 lần/phút, huyết áp tâm thu trung bình (111,7 ± 11,3 mmHg), huyết áp tâm trương trung bình (68,7 ± 8,9 mmHg) đều trong giới hạn bình thường. Khi thực hiện CPT, tần số tim tăng đạt đỉnh trong 30 giây đầu (tăng 7,4 ± 9,1 lần/phút), huyết áp tâm thu và tâm trương tăng lần lượt là 4,0 ± 7,2 và 7,0 ± 8,8 mmHg. Sau khi điện nhĩ châm 2Hz, TST theo dõi trong 360 giây khi thực hiện CPT lần 2 luôn nhỏ hơn có ý nghĩa so với CPT lần 1 (p< 0,05), huyết áp động mạch đều tăng so với trước khi thực hiện, tuy nhiên mức thay đổi huyết áp giữa 2 lần CPT khác nhau không co ý nghĩa thống kê (p> 0,05).

Kết luận: điện nhĩ châm tần số thấp 2 Hz huyệt Tâm – Can ở vùng xoắn tai 2 bên có hiệu quả làm giảm TST nhưng không làm thay đổi HA khi thực hiện CPT ở người bình thường.

Từ khóa: Nhĩ châm, điện nhĩ châm, tần số tim, huyết áp, nghiệm pháp kích thích thụ thể lạnh, nhánh da loa tai của dây thần kinh X.

ABSTRACT :

Background and objectives: The autonomic nervous system (ANS) subserves activity of subconscious body functions; can happen with numerous clinical phenotypes, such as anxiety, epilepsy, Parkinson. When the low frequency 2Hz-auricular electro acupuncture shows that in addition to the analgesic also reduce anxiety, reduce heart rate and blood pressure. Based on the similarity of traditional medicine and neurological anatomy, auricular electro acupuncture at Heart and Liver acupoints, located at the outer skin surface of auricular branches of the vagus nerve (ABVN) can balance the autonomic nerve system, by increasing parasympathetic and decreasing sympathetic activity. This study was conducted to clarify these concepts via monitoring heart rate of healthy volunteers with cold pressor test.

Methods: Thirty healthy volunteers (17 male, 13 female) performed cold pressor test (CPT) before and after 2-Hz auricular electro acupuncture at Heart and Liver acupoints. Heart rate was measured continuously every 30 seconds in 360 seconds; blood pressure was measured before CPT and 3 minutes after CPT started.

Results: HR reached a peak at 30s (∆ HR 7.4 ± 9.1 beats/min), systolic and diastolic pressures were increased 4.0 ± 7.2 and 7.0 ± 8.8 mmHg respectively. After 2-Hz auricular electro acupuncture, heart rate measured during the second CPT reduced significantly in comparison with the first CPT (p<0,05). There is no significant difference in blood pressure between the first and the second CPT (p>0.05).

Conclusion: In healthy volunteers, 2Hz auricular electro acupuncture at Heart and Liver acupoints can decrease the heart rate, but does not attenuate the blood pressure responses during the cold pressor test.

Keywords: Auricular acupuncture, auricular electro acupuncture, heart rate, blood pressure, cold pressor test, auricular branches of the vagus nerve (ABVN).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF