Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 3
THANG ĐIỂM NGUY CƠ DỰ BÁO RUNG NHĨ SAU PHẪU THUẬT TIM

Lê Thanh Hùng*, Phạm Thọ Tuấn Anh**, Nguyễn Văn Phan ***

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu này nhằm mục tiêu xây dựng thang điểm nguy cơ dự báo rung nhĩ sau phẫu thuật tim.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ, tiến cứu. Nghiên cứu được tiến hành trên 451 bệnh nhân được phẫu thuật tim ở người lớn từ 9/2015 đến 8/2016 tại Viện Tim TP.HCM và bệnh viện Chợ Rẫy. Mô hình hồi quy logistic được xây dựng để dự báo rung nhĩ sau phẫu thuật tim (RNSPTT). Thang điểm nguy cơ được rút ra từ mô hình này và được đánh giá lại bằng kỹ thuật bootstrap.

Kết quả: Toàn bộ có 107 bệnh nhân xảy ra RNSPTT (23,72%). Thang điểm nguy cơ bao gồm 3 yếu tố nguy cơ có ý nghĩa (tuổi, thời gian sóng P, phẫu thuật bắc cầu mạch vành (CABG) kết hợp với thay hoặc sửa van 2 lá), các yếu tố này phù hợp với các nghiên cứu trước đây. Điểm của các yếu tố nguy cơ là: 1 điểm đối với tuổi ³ 60 hoặc CABG kết hợp với thay/sửa van 2 lá, 2 điểm đối với thời gian sóng P ³ 120ms, và điểm tổng từ 0 đến 4 điểm. Theo thang điểm này, tỉ lệ RNSPTT liên quan với điểm là: 0 điểm xác suất RNSPTT là 5,6%, 1 điểm là 20%, 2 điểm là 41,4%, 3 điểm là 60,6%, 4 điểm là 77,8%.

Kết luận: Rung nhĩ vẫn là biến chứng phổ biến nhất sau phẫu thuật tim. Thang điểm nguy cơ là công cụ đơn giản, chính xác dự báo RNSPTT.

Từ khoá: Rung nhĩ; Phẫu thuật tim; Điểm nguy cơ

ABSTRACT :

Objectives: The objective of this study was to develop a risk score to predict atrial fibrillation (AF) after cardiac surgery.

Methods: Prospective, cohort study. A total of 451 patients who had undergone adult cardiac surgery from 2015 September to 2016 August at Heart Institute of HCMC and Cho Ray hospital. A logistic regression model was developed to predict AF after cardiac surgery. A risk score was derived from this model and was validated by bootstrap.

Results: In the overall, 107 patients developed postoperative AF (23.72%). The risk score included three significant risk factors (age, P wave duration, Coronary Artery Bypass Graft (CABG) with concomitant mitral valve replacement or repair) that were consistent with other reports. The point values for risk factors were 1 for the age ³ 60 or CABG with concomitant mitral valve replacement or repair, 2 for P wave duration ³ 120ms, and the total risk score ranges from 0 to 4. According to this risk score, the incidences of AF after cardiac surgery associated with score were: patient with a score of 0, predicted probabilities of AF after cardiac surgery was 5.6%; score of 1: 20%; score of 2: 41.4%; score of 3: 60.5%; score of 4: 77.8%.

Conclusions: AF remains the most common complication after cardiac surgery. The risk score is a simple, accurate tool to predict AF after cardiac surgery.

Keywords: Atrial fibrillation; Cardiac surgery; Risk score

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF