Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
CHỨC NĂNG CỦA CÁC PROTEIN LIÊN KẾT TẾ BÀO Ở BỆNH CƠ TIM THẤT PHẢI GÂY LOẠN NHỊP

Bùi Chí Bảo*,**, Nguyễn Minh Hiệp***, Lương Thị Thắm****, Hà Thị Thanh Ngà****, Phạm Thị Thu Trang****, Nguyễn Thị Huỳnh Nga****,*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Chúng tôi tìm hiểu vai trò của Protein Desmoplakin (DP), là thành phần quan trọng trong cấu trúc của cầu nối bám.

Kết quả: Cho thấy ở cả mẫu sinh thiết da bệnh nhân và tế bào sừng keratinocyte mang đột biến gen DP đều có sự tích tụ tế bào và sự sụt giảm mạnh lượng protein liên kết tế bào. Ngoài ra, các thí nghiệm trên chuột knockout gen DP cho thấy sự biểu hiện sai lệch vị trí của một protein liên kết khác là connexin 43 đã được phục hồi bởi thuốc -blocker hoặc -adrenergic receptor blocker - thuốc này có chức năng can thiệp vào quá trình liên kết thụ thể của epinephrine và các hormone gây stress khác nhằm làm giảm tác động của các hormone này.

 Kết luận: Các khám phá mới này củng cố thêm cho cơ chế di truyền và tế bào học của bệnh ARVC để đưa ra phương thức chữa trị nhắm vào các protein liên kết tế bào.

Từ khoá: Cầu nối bám, Liên kết tế bào, Desmoplakin, Connexin 43, ARVC.

ABSTRACT :

Objectives: We exploit new insights into desmoplakin (DP), a critical component of desmosome structures.

Results: Indeed, both patient skin and keratinocytes expressing DP mutant construct showed large intercellular aggregates and a decrease in the amount of junctional proteins at areas of cell-cell contact. Moreover, experiments with DP knockout mice indicated that mislocalization of another junctional protein, connexin 43 was ameliorated by -blocker, or -adrenergic receptor blocker - known to interfere with the binding to the receptor of epinephrine and other stress hormones to weaken the effects of stress hormones.

Conclusions: These novel findings fortify the genetic and cellular mechanisms behind the marked heterogeneity of the disease and provide new therapeutic interventions that target intercellular junctions.

Keywords: Desmosomes, Intercellular junction, Desmoplakin, Connexin 43, ARVC.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF