Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
NỒNG ĐỘ CYTOKIN CỦA TRẺ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHI, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG

Trần Thanh Hải*, Tạ Văn Trầm**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu về bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) nhưng cũng có nhiều điều chưa sáng tỏ, trong đó có vai trò của các cytokin.

Mục tiêu: Khảo sát nồng độ cytokine của trẻ SXHD điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Phương pháp: Mô tả cắt ngang.

Kết quả: Có 234 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu và các kết quả ghi nhận:mối tương quan giữa nồng độ IL-6 và IL-4 với sốc sốt xuất huyết Dengue với p; OR; khoảng tin cậy 95% tương ứng là 0,03;0,99; 0,98-0,99 và 0,03; 0,17; 0,35-0,88. Nồng độ IL-1β, IL-2, IL-4, IL-12, IL-13, TNF-α cao ở ngày 1 sau đó giảm dần theo ngày sốt có ý nghĩa thống kê với p lần lượt là 0,02; 0,04; 0,006; 0,021; 0,049; 0,015.

Kết luận: Cần có những nghiên cứu khác với các loại cytokin khác và nhiều thời điểm đo nồng độ cytokin hơn.

Từ khóa: Sốt xuất huyết Dengue (SXHD), cytokin.

ABSTRACT :

Background: Although there have been many studies on Dengue hemorrhagic fever (DHF) patients but also many things unclear, including the role of cytokines.

Objectives: To survey the concentration of cytokines in DHF in children of Tien Giang General Hospital.

Methods: cross-sectional descriptive.

Results: 234 patients were studied and the results as: There was a correlation between IL-6 and IL-4 levels with Dengue shock syndrome with p; OR; 95% CI is 0.03, 0.99; 0.98-0.99 and 0.03; 0.17; 0.35-0.88. IL-1, IL-2, IL-5, IL-10, IL-12, IL-13, TNF-α, INF-γ did not correlate with dengue shock in children. The IL-1β, IL-2, IL-4, IL-12, IL-13, TNF-α levels were statistically significantly decreased with p, spectively is 0.02; 0.04; 0.006; 0.021; 0.049; 0.015.

Conclusions: Other studies with other types of cytokines and more time to measure cytokine levels are needed.

Keywords: Dengue hemorrhagic fever (DHF), cytokine.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF