Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
NHẬN THỨC VỀ RỬA TAY CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC BỆNH TRƯỚC VÀ SAU TƯ VẤN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2

Nguyễn Thị Kim Liên*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá nhận thức, thực hành của người chăm sóc về vệ sinh tay sau tư vấn.

Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp: đánh giá trước & sau tư vấn.

Kết quả: Sau khi được tư vấn, tỉ lệ nhận thức về khái niệm nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) tăng từ 64,2%, lên 90%, (p<0,001). NKBV có thể làm chết người tăng từ 64,2% lên 86,7% (p<0,001). Nhận thức về nguy hại của sự lây lan vi khuẩn từ tay của nhân viên y tế (NVYT) tăng từ 78,4% lên 91,7%, (p<0,001). Kiến thức chung của NCS về rửa tay từ 54,5% tăng lên 84,2% (p<0,001). Thực hành rửa tay: sau tư vấn mức độ thường xuyên rửa tay của NCS từ 63,3% đã tăng lên 68,3%, tỉ lệ NCS không rửa tay từ 3,3% đã giảm còn 0,8%. Thực hành rửa tay của NCS sau khi tư vấn, mức độ luôn luôn có đã tăng từ 59,2% lên 66,7%, ở mức độ không rửa tay từ 1,7% đã giảm xuống còn 0,8%.

Kết luận: Gia đình bệnh nhi là thành viên của đội chăm sóc, góp phần tích cực trong điều trị, chăm sóc và cải thiện kết quả khi trẻ nằm viện. Bằng truyền thông, tờ rơi, tăng cường nhận thức của NCS về vệ sinh tay, từ đó tăng tỉ lệ thực hành vệ sinh tay của NCS, góp phần ngăn ngừa NKBV, tăng hiệu quả điều trị, giảm thời gian nằm viện, giảm tỉ lệ tử vong, giảm những nỗi đau tinh thần cho gia đình và NVYT.

Từ khóa: người chăm sóc, rửa tay, nhiễm khuẩn bệnh viện

ABSTRACT :

Objectvives: To evaluate awareness, practice of care givers about hand washing after consulted.

Methods: Intervention study- evaluating before and after consulted.

Results: after consulted, the rate of awareness about perception of nosocomial infection is 64.2% up to 90% (p<0,001), nosocomial infection can cause death that is 64.2% up to 86.7% (p<0,001). General knowledge about hand washing of care givers is 54.5% up to 84.2% (p<0,001). Hand hygiene practice after consulted, frequency of hand washing of care givers is 63.3% up to 68.3%, the ratio of care givers that is not performed hand washing is from 3.3% down to 0.8%. Practicing of hand washing of care givers, always perform hand washing is 59.2% up to 66.7%, and do not perform hand washing is 1.7% down to 0.8%.

Conclusions: A Family of pediatric patients is a member of health care team, they contributed positively in treatment, taking care and improvement the outcome when the child is hospitalized. Through media, brochures, enhance awareness of care givers about hand hygiene, therefore increasing the ratio of hand washing practicing of care givers, distributing in preventing from nosocomial infection, increasing effectiveness of treatment, reduce the length of hospital stay, reduce mortality rate, as well as reduce mental suffering for families and healthcare providers.

Key words: care givers, hand washing, nosocomial infection.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF