Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
VAI TRÒ CỦA TEST LỢI TIỂU LASIX TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC ĐIỀU TRỊ HẸP KHÚC NỐI BỂ THẬN NIỆU QUẢN TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC NHÂN 11 TRƯỜNG HỢP

Nguyễn Huy Hoàng*, Đỗ Trường Thành*, Nguyễn Đức Minh*, Đỗ Ngọc Sơn*, Nguyễn Nhật An*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc (NSSPM) điều trị hẹp khúc nối bể thận - niệu quản (BT-NQ) được áp dụng khá rộng rãi trên thế giới. Tuy nhiên vai trò của Lasix giúp phát hiện chính xác vị trí hẹp, nguyên nhân gây hẹp chưa được các tác giả nhắc tới. Nghiên cứu của chúng tôi nhằm mục tiêu đánh giá vai trò của test Lasix trong khi thực hiện phẫu thuật nội soi SPM điều trị UPJO tại khoa Tiết niệu Bệnh viện Việt Đức.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiến cứu trên 11 bệnh nhân (BN) được mổ NSSPM điều trị hẹp khúc nối BT - NQ từ tháng 1/2016 đến tháng 8/2017 mà có cần thiết phải sử dụng Lasix trong mổ.

Kết quả: Nghiên cứu có 7/11 BN nam chiếm tỷ lệ 63,6% và nữ chiếm 36,4%. Độ tuổi trung bình là 32,4 ± 15,7 tuổi (17 - 57 tuổi). Can thiệp bên phải 5 BN và bên trái là 6 BN. Thời gian mổ trung bình: 95,42 ± 21,67 phút (55 - 130). Tiêm tĩnh mạch Lasix 1ống 20mg, thời gian chờ đợi tác dụng của lasix trung bình là 15phút (8-30 phút). Lượng máu mất trong mổ trung bình: 33.15 ml (10 - 90). Thời gian nằm viện trung bình: 3.8 ± 1.3 ngày (3 - 6). Có 10 trường hợp phát hiện hẹp khúc nối do nguyên nhân nội tại bên trong tại vị trí nối bể thận niệu quản cần phải cắt nối và tạo hình/JJ, có 1 trường hợp do mạch máu nhỏ bất thường chèn ép sau khi cắt mạch bất thường không phải cắt nối NQ tạo hình. GPB đoạn hẹp sau mổ ở 10 bệnh nhân cắt nối: 100% có viêm xơ hẹp đoạn khúc nối.

Kết luận:Test Lasix là cần thiết trong một số trường hợp nhất định, giúp cho phẫu thuật viên đánh giá chính xác vị trí hẹp, xác định nguyên nhân gây hẹp từ đó có thái độ xử trí phù hợp.

Từ khóa: Hẹp khúc nối bể thận - niệu quản, phẫu thuật nội soi sau phúc mạc. Test Lasix.

ABSTRACT :

Introduction: Retroperitoneal Laparoscopic repair of UPJO was widely applied to the world. However, the role of Lasix helps to detect precisely the narrow position and narrow cause not mentioned by the authors. Our study aims to assess the role of Lasix test while performing retroperitoneal laparoscopic surgery for UPJO urology at Urology Department of Viet Duc hospital.

Methods: Descriptive study on 11 patients was operated to repair of UPJO by retroperitoneal laparoscopy approach during the period from January 2016 to August 2017 which required the use of Lasix in surgery.

Results: 11patients include 7 males accounted for 63.6% and women accounted for36.4%. The average age was 32.4 ± 15.7years (17-57 years). The right has 5 patients and 6 in the left. Average operation time: 95.42 ± 21.67 minutes (55-130). Injections of Lasix 1 tube 20mg, the average duration of action of lasix is 15 minutes (8-30 minutes). The mean amount of bloodlost during surgery: 33.15ml (10-90). Average length ofhospital stay: 3.8 ± 1.3 days (3-6). Eight cases of UPJO were found due to intra-intrinsic causes at the uretero-pelvic junction location need to pyeloplasty/ JJ. One case is due to abnormal small blood vessels squeezed, after abnormal ablation does not have to pyeloplasty. Postoperative pathology in 10 patients: 100% with fibrotic stenosis.

Conclusions: The Lasix test is needed in certain cases, which allow the surgeon to evaluate accurately the narrow position, identifying the cause of the stenosis, and thus the appropriate management behavior.

Keywords: Ureteropelvic Junction Obstruction, Retroperitoneal laparoscopic surgery, Lasix test.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF