Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
TẠO HÌNH ÂM VẬT-ÂM HỘ TRÊN BỆNH NHÂN PHÌ ĐẠI ÂM VẬT DO TĂNG SẢN TUYẾN THƯỢNG THẬN BẨM SINH – BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG

Phạm Anh Vũ*, Nguyễn Minh Thảo*, Nguyễn Thi Mai*, Đinh Thị Phương Hoài*.

TÓM TẮT :

Tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh là bệnh do thiếu enzyme 21-hydroxylase (21-OHD) trong quá trình tổng hợp cortisol. Dẫn đến việc sản xuất quá mức androgen gây ra phì đại âm vật.

Mục tiêu: Báo cáo một trường hợp lâm sàng hiếm gặp và phương pháp tạo hình âm vât – âm hộ.

Phương pháp và Đối tượng: Báo cáo trường hợp lâm sàng, bệnh nhân nữ 3 tuổi vào viện để tạo hình âm lại âm vật - âm hộ có bảo tồn bó mạch thần kinh theo Papageorgiouet và tạo hình âm hộ do phì đại âm vật do tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh thể mất muối.

Kết quả: thẩm mỹ và người nhà hài lòng với phương pháp phẫu thuật.

Kết luận: Có thể áp dụng phương pháp tạo hình âm vật – âm hộ trên bệnh nhân phì đại âm vật do tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh.

Từ khóa: Tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh (CAH), tạo hình âm vật-âm hộ.

ABSTRACT :

Objectives: Congenital adrenal hyperplasia (CAH) is caused by the congenital insufficiency of the enzyme 21-hydroxylase (21-OHD) in the synthesis of cortisol. Thus, overproduction of androgens causes clitoral hypertrophy. Aims: To report on a rare case report and the method of clitoroplasty and labioplasty. Material: a 3-year-old female patient admitted to the clinic for resonance clitoroplasty with preservation of neurovascular pedicles due to clitoral hypertrophy in congenital adrenal hyperplasia.

Methods: a case report.

Results: Cosmetics and the family’s patient are satisfied with surgical methods.

Conclusions: The method of clitoroplasty-labioplasty can be applied in patients with enlarged clitoris due to congenital adrenal hyperplasia.

Keywords: Congenital adrenal hyperplasia (CAH), Clitoroplasty.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF