Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 4
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHỌC DÒ ĐÀI THẬN DƯỚI HƯỚNG DẪN C ARM KHÔNG DÙNG THUỐC CẢN QUANG TRONG PHẪU THUẬT LẤY SỎI THẬN QUA DA

Trương Văn Cẩn**, Lê Đình Khánh**, Nguyễn Văn Thuận*, Võ Đại Hồng Phúc*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kỹ thuật chọc dò đài thận sử dụng C-arm không xoay trục và không dùng thuốc cản quang trong phẫu thuật lấy sỏi thận qua da.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trên 102 thận của bệnh nhân sỏi thận được điều trị bằng phẫu thuật lấy sỏi thận qua da tại khoa Ngoại Tiết niệu Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 1/2015 đến tháng 4/2018. Bệnh nhân được chọc dò vào đài thận dưới hướng dẫn của C-Arm, không sử dụng thuốc cản quang trên cơ sở xác định vị trí, độ sâu vào đài thận… dựa trên nguyên lý tam giác vuông.

Kết quả: Tuổi trung bình của bệnh nhân 47,2 ± 10,7 tuổi (23 – 69). Sỏi bể thận 14 trường hợp (13,73%), sỏi nhóm đài thận 15 trường hợp (14,70%), sỏi san hô 29 trường hợp (28,43%), sỏi đài bể thận 44 trường hợp (43,14%). Mức độ ứ nước thận, độ I: 33 trường hợp (32,35%), độ II: 36 trường hợp (35,30%), độ III: 9 trường hợp (8,82%), không ứ nước 24 trường hợp (23,53%). Vị trí chọc dò: đài dưới 47 trường hợp (46,08%), đài giữa 42 trường hợp (41,17%) và đài trên 13 trường hợp (12,75%). Thời gian chọc trung bình 8 ± 18 giây (thấp nhất 3 giây, cao nhất 67 giây). Độ chính xác vào nhóm đài mong muốn 100%. Không có tai biến do chọc dò vào đài thận.

Kết luận: Kỹ thuật chọc dò vào đài thận sử dụng C-arm không xoay trục và không dùng thuốc cản quang dựa vào nguyên lý tam giác vuông trong phẫu thuật lấy sỏi thận qua da cho kết quả nhanh, chính xác và an toàn.

Từ khóa: Lấy sỏi thận qua da, Chọc dò vào đài thận.

ABSTRACT :

Objectives: Evaluation of result of the puncture technique into the renal calyces based on principle of right triangle under guidance of C-Arm without contrast medium in PCNL.

Materials and Methods: 102 cases of percutaneous nephrolithotomies have been performed at Department of Urology of Hue Central Hospital from Jan 2015 to Apr 2017. Percutaneous renal access was realized under the guidance of C-Arm without contrast medium, and we determinate the puncture location, depth of the needle... based on the principle of square triangles.

Results: Mean age of patients was 47.2 ± 10.7 years (23 - 69). Renal pelvis stones in 14 cases (13.73%), renal calyx stones in 15 cases (14.70%), staghorn stones in 29 cases (28.43%) and renal pelvis-calyx stones in 44 cases (43.14%). Hydronephrosis of grade I: 33 cases (32.35%), grade II: 36 cases (35.30%), grade III: 9 cases (8.82%), no hydronephosis: 24 cases (23.53%). Percutaneous renal access into inferior posterior of the kidney in 47 cases (46.08%), middle calyx 42 cases (41.17%) and superior calyx 13 cases (12.75%). Average time of puncture: 8 ± 18 seconds (fastest 3 seconds and slowest 67 seconds). Successful puncture into calyx was 100%. No accidents in the technique.

Conclusions: Puncture technique into the renal calyces based on principle of right triangle under guidance of C-Arm without contrast medium in PCNL is a good, fast, exact and safe technique.

Keywords: percutaneous nephrolithotomies, percutaneous renal access.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF