Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CHỐNG OXY HÓA IN VITRO VÀ IN VIVO CỦA CAO CHIẾT THẠCH HỘC NUÔI CẤY MÔ VÀ THẠCH HỘC TỰ NHIÊN (DENDROBIUM NOBILE LINDL. ORCHIDACEAE)

Lâm Cẩm Tiên*, Trần Công Luận**

TÓM TẮT :

Tình hình chung và mục tiêu nghiên cứu: Thạch hộc tự nhiên (Kim thoa Thạch hộc) (Dendrobium nobile Lindl. Orchidaceae) là thực vật quý hiếm đã được chứng minh có hiệu quả chống oxy hóa mạnh trên thực nghiệm và xu hướng hiện nay là áp dụng công nghệ sinh học thực vật để tạo nguồn dược liệu với lượng lớn và chất lượng cao. Để góp phần làm rõ hơn tác dụng dược lý của Thạch hộc nuôi cấy mô so với Thạch hộc trồng tự nhiên, chúng tôi khảo sát tác dụng chống oxy hóa theo hướng bảo vệ gan của Thạch hộc nuôi cấy mô in vitro, in vivo trên thực nghiệm.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu in vitro: khảo sát hoạt tính ức chế peroxy hoá lipid màng tế bào não chuột bằng thử nghiệm malonyl dialdehyd (MDA). Nghiên cứu in vivo: Các cao thử ở các liều khác nhau được cho uống liên tục trong 8 ngày sau khi tiêm cyclophosphamide ở liều 150 mg/kg thể trọng chuột. Kết quả đánh giá dựa trên định lượng MDA và GSH trong gan.

Kết quả: Tác dụng chống oxy hóa in vitro: cao Thạch hộc tự nhiên có IC50 = 34,86 (µg/ml) tương đương với thuốc đối chiếu Trolox có IC50 = 28,32 (µg/ml) và mạnh hơn cao Thạch hộc nuôi cấy mô có IC50 = 86,20 (µg/ml). Tác dụng chống oxy hóa in vivo: cả 2 mẫu cao đều có tác dụng chống oxy hóa tương đương nhau, đều làm giảm hàm lượng MDA và tăng hàm lượng GSH trong gan chuột.

Kết luận: Tác dụng chống oxy hóa in vitro: cao Thạch hộc tự nhiên có IC50 = 34,86 (µg/ml) yếu hơn so với thuốc đối chiếu Trolox có IC50 = 28,32 (µg/ml) và mạnh hơn cao Thạch hộc nuôi cấy mô có IC50 = 86,20 (µg/ml). Tác dụng chống oxy hóa in vivo: cả 2 mẫu cao đều có tác dụng chống oxy hóa tương đương nhau, đều làm giảm hàm lượng MDA và tăng hàm lượng GSH trong gan chuột.

Từ khóa: Thạch hộc tự nhiên, Thạch hộc nuôi cấy mô, chống oxy hóa, MDA, GSH.

ABSTRACT :

Background and aims: Wild dendrobium (Dendrobium nobile Lindl. Orchidaceae) is a rare plant that has been proven to have potent antioxidant efficacy in the experiment and the current trend is to apply plant biotechnology to produce medicinal sources with a large scale and high quality. In order to clarify the pharmacological effect of tissue culture dendrobium in comparison with wild dendrobium, we investigated the in vitro and in vivo antioxidant effect in trend of hepatoprotective effect.

Methods: For in vitro study, the anti-lipid peroxidation effect of test extracts on malonyl dialdehyde (MDA) test were examined. For in vivo study, acoholic extract from tissue culture dendrobium and wild dendrobium were given orally in 8 days after single dose of cyclophosphamide (intraperitoneal injection at 150 mg/kg body weight). Evaluation were checked with a quantification of hepatic MDA and GSH.

Results: Based on IC50, wild dendrobium with IC50 34.86 (µg/ml) was shown equivalent in vitro antioxidant activity activity to Trolox (28.32 µg/ml) and better than tissue culture dendrobium (86.20 µg/ml). For in vivo study, the results indicated that both extracts effectively reduced the levels of MDA and significantly increased the levels of GSH in mouse liver.

Conclusion: In vitro antioxidant activity: alcoholic extractions of wild dendrobium has IC50 = 34.86 μg/ml, lower than Trolox with IC50 = 28.32 (μg/ml) and higher than alcoholic extractions of tissue culture dendrobium with IC50 = 86.20 (μg/ml). In vivo antioxidant activity: Both samples were equally effective in antioxidant activity, which reduced MDA and increased GSH levels in mices.

Keywords: Dendrobium nobile Lindl. Orchidaceae., wild dendrobium, tissue culture dendrobium, antioxidant effect, MDA, GSH.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF