Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
TÁC DỤNG TĂNG LỰC CỦA VIÊN NANG MỀM SAPHRATON TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG (MUS MUSCULUS VAR. ALBINO)

Nguyễn Lĩnh Nhân*, Trịnh Minh Thiên*, Trần Mỹ Tiên*, Nguyễn Thị Ngọc Đan*, Dương Thị Mộng Ngọc*, Trương Thị Phương Lan**

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát tác động tăng lực của viên nang mềm Saphraton nhằm phát triển chế phẩm có tác dụng tăng lực – chống nhược sức.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Phương pháp bơi kiệt sức của Brekhman có cải tiến trên chuột nhắt trắng được áp dụng để khảo sát tác dụng tăng lực của viên nang mềm Saphraton. Liều thử nghiệm dựa theo liều tính toán dự kiến sử dụng trên người 1 viên/ngày, quy đổi sang liều thử nghiệm trên chuột là 143 mg/kg thể trọng chuột. Thuốc đối chiếu được sử dụng là viên nang mềm Pharmaton liều 242 mg/kg và viên nang mềm Koligin- S liều 174 mg/kg.

Kết quả: Ở thời điểm sau 60 phút dùng thuốc, viên nang mềm Saphraton liều 143 mg/kg thể hiện tác dụng phục hồi sức tức thời (T60/T0 = 115,44%), tuy nhiên tác dụng này yếu hơn cả hai loại thuốc đối chiếu. Ở thời điểm sau 7 ngày và 14 ngày cho uống, tỷ lệ thời gian bơi so với thời gian bơi lần đầu ở lô thử uống viên nang mềm Saphratonliều 143 mg/kg (lần lượt 690,69% và 613,33%) tương đương với thuốc đối chiếu Pharmaton liều 242 mg/kg và tăng khác biệt đạt ý nghĩa thống kê so với lô đối chiếu Koligin - S liều 174 mg/kg.

Kết luận: Viên nang mềm Saphraton liều 143 mg/kg thể hiện tác dụng phục hồi sức tức thời sau 60 phút cũng như tác dụng tăng lực sau 7 ngày và 14 ngày dùng thuốc. Bên cạnh đó, viên nang mềm Saphraton có tác dụng tăng lực tốt hơn Koligin- S và tương đương với Pharmaton ở thời điểm 7 ngày và 14 ngày thử nghiệm.

Từ khóa: Viên nang mềm Saphraton, tác dụng tăng lực.

ABSTRACT :

Objectives: This work studied on anti-fatigue effects in mice of Saphraton capsule for development of a product used in treatment of fatigue.

Materials and Methods: The Brekhman’s mouse forced swimming test was used to study on anti-fatigue effect of Saphraton capsule. The test dose was based on human dose of 1 capsule/day corresponding to dose of 143 mg/kg body weight in mice. The reference groups were Pharmaton and Koligin capsules at the doses of 242 mg/kg and 174 mg/kg, respectively.

Results: After 60 minutes treatment, mice treated with Saphraton capsules at 143 mg/kg dose (T60/T0 = 115.44%) showed an immediate ant-fatigue effect less than that of two positive controls. On the day 7 and 14, the mice treated with Saphraton capsules at 143 mg/kg had similar swimming time/first swimming time ratio (sequence 690.69% và 613.33%) to 242 mg/kg dose of Pharmaton group. This ratio was statistically significant higher than 174 mg/kg dose of Koligin group.

Conclusions: The product did exhibite ant-fatigue effects at 143 mg/kg dose in mice after 60 minutes treatment as well as 7 days and 14 days treatment. In addition, the anti-fatigue effect of Saphraton capsules was better than Koligin-S and as well as Pharmaton after 7 days as well as 14 days treatment.

Keywords: Saphraton capsules, anti-fatigue effect.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF