Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA VIÊN NANG CTH (DIỆP HẠ CHÂU, LINH CHI, NGHỆ, ĐẬU XANH, SÂM ĐẠI HÀNH) TRÊN MÔ HÌNH TỔN THƯƠNG GAN BẰNG PARACETAMOL Ở CHUỘT NHẮT TRẮNG

Nguyễn Thị Anh Đào*, Phạm Huy Hùng*, Huỳnh Thị Lưu Kim Hường*, Nguyễn Phương Dung*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Viêm gan là tình trạng tổn thương nhu mô gan, đặc trưng bởi sự hiện diện của các tế bào viêm. Theo thống kê WHO (World Health Organization) trên toàn cầu có 1,45 triệu người tử vong do viêm gan mỗi năm. Gần đây, thuốc hướng gan Biphenyl dimethyl dicarboxylat (Nissel) đang sử dụng trong điều trị được ghi nhận có nhiều tác dụng phụ: dị ứng, vàng da, buồn nôn… Hiện nay hướng về các thuốc có nguồn gốc tự nhiên như Silymarin trong điều trị các bệnh về gan. Viên nang cứng CTH với vai trò là thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh lý viêm gan. Đề tài này bước đầu muốn đánh giá tác dụng bảo vệ gan của chế phẩm viên nang CTH trên thực nghiệm.

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng bảo vệ gan của viên nang CTH trên mô hình tổn thương gan bằng paracetamol thực nghiệm.

Phương pháp: Nghiên cứu sử dụng chuột nhắt trắng, đực, chủng Swiss albino, 4 – 6 tuần tuổi, cung cấp bởi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh. Chuột thử nghiệm được nuôi ổn định và phân vào 2 mô hình thí nghiệm: Mô hình dự phòng: Chứng âm uống nước cất, chứng bệnh uống paracetamol liều 200 mg/kg, lô thử nghiệm uống viên nang CTH với 2 liều 0,9 g/kg (1/30 Dmax) và 1,5 g/kg (1/20 Dmax), uống trong 2 tuần. Thuốc đối chứng Silymarin liều 50 mg/kg chuột. Ngày thứ 15 lấy máu chuột định lượng AST, ALT và sinh thiết gan chuột. Mô hình điều trị: gây tăng enzym gan trên thực nghiệm bằng paracetamol liều 200 mg/kg, qua đường uống trong 14 ngày, sau đó điều trị lô chứng dùng Silymarin liều 50 mg/kg, lô thử nghiệm dùng viên nang CTH với 2 liều 0,9 g/kg và 1,5 g/kg trong 7 ngày tiếp theo. Ngày thứ 21 định lượng AST, ALT trong máu và sinh thiết gan chuột cuối thử nghiệm.

Kết quả: Mô hình dự phòng viên nang CTH ở liều 0,9 g/kg (1/30 Dmax) sử dụng trong 2 tuần đã làm giảm AST 34,78% (p < 0,05), ALT 25,36% (p < 0,05) có ý nghĩa thống kê so với lô chứng bệnh (uống paracetamol 200 mg/kg), đồng thời kết quả giải phẫu bệnh làm giảm mức độ viêm tế bào gan so với lô chứng bệnh. Mô hình điều trị viên nang CTH với 2 liều 0,9 g/kg và liều 1,5 g/kg trong 3 tuần có tác dụng hạ enzym gan AST 38,11% (p < 0,05), ALT 46,06% (p < 0,01) có ý nghĩa thống kê so với lô chứng bệnh, hình ảnh giải phẫu gan giảm tổn thương so với lô chứng bệnh và tương đương với lô Silymarin.

Kết luận: Viên nang CTH bước đầu thể hiện tác dụng bảo vệ gan trên chuột nhắt trắng tổn thương gan bằng paracetamol.

Từ khoá: Viên nang CTH, AST, ALT, paracetamol.

ABSTRACT :

Backgrounds: Hepatitis is a condition of the parenchymal liver, characterized by the presence of inflammatory cells. According to the World Health Organization (WHO), 1.45 million people die caused hepatitis each year. Recently biphenyl-dimethyl dicarboxylate (Nissel) used in treatenzymt that has been reported to have many problems such as allergic reactions, jaundice, and nausea… It now targets natural remedies like silymarin for treating liver disease. CTH capsules is a functional food for treatenzymt of hepatitis. This study was originally intended to evaluate the protective effects of the CTH capsules in experienzymtal model.

Objectives: Evaluating the hepatoprotective effects of CTH capsules in the model of paracetamol-induced hepatic injury.

Methods: Studying on male Swiss albino mice, 4 - 6 weeks old, were used in the study and were provided by Pasteur Institute, Ho Chi Minh City, Experienzymtal mice were kept stable and were divided into groups: using distilled water group, using 200 mg/kg paracetamol group and using two doses of 0.9 g/kg and 1.5 g/kg CTH capsule group in two weeks. Silymarin at 50 mg/kg in reference group. On the 15th day, measured AST, ALT in the blood and liver biopsy.

Evaluating the treatenzymt model of CTH capsules, increasing liver enzyme levels in the experienzymt by paracetamol 200 mg/kg in 14 days, followed by treatenzymt; using 50 mg/kg Silymarin group, and using two doses of 0.9 g/kg and 1.5 g/kg CTH capsule in the next 7 days. On the 21th day, measured AST, ALT in the blood, and liver biopsy.

Results: In prevent pattern, CTH capsules at dose of 0.9g/kg for 2 weeks of treatenzymt reduced AST 34.78%, ALT 25.36% (p < 0.05), that were statistically significant compared with control group (200 mg/kg paracetamol), histopathological finding reduces inflammatory cells level compared wiht P200 group. In treatenzymt pattern, CTH capsules at dose of 0.9g/kg and 1.5g/kg for 3 weeks of treatenzymt reduced AST 38.11% (p < 0.05), ALT 46.06% (p < 0.01), had statistically significant compared with control group, CTH capsules also reduced inflammatory cells level compared with control group and equivalent to Silymarin group.

Conclusion: CTH capsules exhibited the protective effect in liver of paracetamol - induced hepatic injury at doses investigated.

Keywords: CTH capsules, AST, ALT, paracetamol.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF