Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LIPID MÁU CỦA CỐM BỤP GIẤM TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG

Lê Thị Lan Phương*, Nguyễn Phương Dung*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Theo dự đoán, đến năm 2020, trên toàn thế giới, những bệnh mạn tính sẽ chiếm tới 3/4 nguyên nhân gây ra các trường hợp tử vong. Trong đó, gần 70% là những bệnh tim mạch có liên quan đến xơ vữa động mạch. Nguyên nhân của xơ vữa động mạch chủ yếu là do rối loạn lipid máu. Từ thực tế đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành bào chế và xây dựng tiêu chuẩn của chế phẩm cốm Bụp giấm từ đài hoa Bụp giấm, Hibiscus sabdariffa L. Malvaceae, là một loài dược liệu được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới giúp hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý khác nhau, trong đó có rối loạn lipid máu. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiếp tục tiến hành nghiên cứu đánh giá tác dụng điều trị rối loạn lipid máu của chế phẩm trên thực nghiệm, để góp phần đưa dạng chế phẩm này vào trong nghiên cứu và điều trị trên lâm sàng.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá tác dụng điều trị rối loạn lipid máu của cốm Bụp giấm trên mô hình gây rối loạn lipid máu nội sinh và ngoại sinh ở chuột nhắt trắng.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chế phẩm cốm Bụp giấm có thành phần gồm cao khô Bụp giấm, manitol, aspartam, nước cất. Chế phẩm được đóng gói kín, tránh ẩm và ánh sáng, khối lượng mỗi gói 2 g (± 5%), trong đó có 0,123% delphinidin-3-O-sambubiosid và 0,034% cyanidin-3-O-sambubiosid. Nghiên cứu được thực hiện trên chuột nhắt đực trắng, chủng Swiss albino, với mô hình gây rối loạn lipid máu nội sinh bằng tyloxapol 500 mg/kg, I.P. liều duy nhất và mô hình gây rối loạn lipid máu ngoại sinh bằng chế độ ăn giàu lipid (cholesterol 25 mg, acid cholic 1%, dầu thực vật) trong 8 tuần. Chuột được điều trị bằng cốm Bụp giấm với liều 400 mg/kg chuột. Định lượng nồng độ lipid máu (cholesterol toàn phần, triglycerid, HDL, LDL) bằng phương pháp đo quang để đánh giá hiệu quả điều trị của cốm Bụp giấm.

Kết quả: Cốm Bụp giấm sử dụng đường uống liều 400 mg/kg chuột nhắt làm giảm triglycerid máu 16% (p < 0,05), tăng HDL 51% (p < 0,001) và làm giảm LDL 53% (p < 0,01) trên chuột nhắt gây rối loạn lipid máu nội sinh bằng tyloxapol 500 mg/kg trong 48 giờ. Cốm Bụp giấm sử dụng đường uống liều 400 mg/kg chuột nhắt/ngày liên tục trong 7 ngày làm giảm triglycerid máu 19% (p < 0,01), cải thiện HDL trên chuột nhắt gây rối loạn lipid máu ngoại sinh bằng dung dịch giàu lipid trong 8 tuần.

Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy, cốm Bụp giấm có khả năng điều trị rối loạn lipid máu trên cả hai mô hình gây rối loạn lipid máu nội sinh và ngoại sinh.

Từ khóa: Cốm Bụp giấm, Hibiscus sabdariffa L. Malvaceae, tyloxapol, cholesterol.

ABSTRACT :

Background: According to the prediction, the rate of chronic diseases will reach to three-quarters of the causes of death in 2020. Nearly 70% of chronic diseases are cardiovascular diseases associated with atherosclerosis. Atherosclerosis is mainly caused by dyslipidemia. From this fact, we prepared and determined the standard of Bup giam granules which are the product from Hibiscus sabdariffa L. Malvaceae, a herbal medication widely used to support treatment many different diseases including dyslipidemia. In this study, we conducted a research to assess the dyslipidemia therapeutic efficacy of Bup giam granules in vivo, in order to contribute to the clinical research and clinical treatment using this product in the future.

Objectives: The study was undertaken to evaluate the effect of treating dyslipidemia of Bup giam granules in mice using endogenous and exogenous dyslipidemia models.

Methods: Bup giam granules were prepared from Hibiscus dry powder, mannitol, aspartame and distilled water. The composition is sealed in a package, avoiding moisture and light. Each package weights 2 g ± 5% and contains 0.123% delphinidin-3-O-sambubiosid and 0.034% cyanidin-3-O-sambubiosid. The animal used in this study are male mice, Swiss albino. The effect of Bup giam granules was studied on endogenous dyslipidemia model by using tyloxapol 500 mg/kg, I.P. single dose and exogenous dyslipidemia model by using a lipid-rich diet (25 mg of cholesterol, cholic acid 1%, and 10 ml of vegetable oil) for 8 weeks. Mice were treated with Bup giam granules at the dose of 400 mg/kg mice. Lipid levels (total cholesterol, triglyceride, HDL, LDL) were determined by optical measurement method with the aim to evaluate the treatment effect of Bup giam granules.

Results: In model of endogenous dyslipidemia, the oral dose 400 mg/kg mice of Bup giam granules showed significant reduction in triglyceride level by 16% (p < 0.05) and LDL level by 53% (p < 0.01) and increase in HDL level by 51% (p < 0.001). In exogenous dyslipidemia model, the oral dose 400 mg/kg mice/day during 7 days of Bup giam granules reduced triglyceride level by 19% (p < 0.01) while improved HDL level.

Conclusions: The results of this study showed that Bup giam granules had ability to treat dyslipidemia in mice in both endogenous model and exogenous model.

Keywords: Bup giam granules, Hibiscus sabdariffa L. Malvaceae, tyloxapol, cholesterol.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF