Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KHÁNG CANDIDA ALBICANS CỦA BÀI THUỐC DỊ HOÀNG THANG GIA GIẢM VỊ HOÀNG BÁ TRÊN IN VITRO

Phan Thị Mỹ Linh*, Lê Thị Lan Phương*

TÓM TẮT :

Tình hình chung và mục tiêu nghiên cứu: Cao chiết bài thuốc Dị hoàng thang được nghiên cứu cho thấy có tác dụng kháng Candida albicans (C. albicans) ở nồng độ 1000 mg/mL và 2000 mg/mL, giá trị MIC là 1000 mg/mL. Qua khảo sát sơ bộ, Hoàng bá là thành phần chính trong bài thuốc có khả năng kháng C. albicans tốt nhất. Ở đề tài này, chúng tôi tiếp tục tiến hành nghiên cứu tác dụng kháng C. albicans in vitro của bài thuốc Dị hoàng thang khi gia giảm vị Hoàng bá nhằm đưa ra khuyến cáo về liều lượng Hoàng bá sử dụng trong bài thuốc khi muốn điều trị bệnh nhiễm nấm do C. albicans.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Bài thuốc Dị hoàng thang với lượng vị Hoàng bá khác nhau: 6 g, 8 g, 10 g, 12 g (ký hiệu lần lượt là DHT (6), DHT (8), DHT (10) và DHT (12)) được sắc với nước theo tỷ lệ dược liệu: nước là 1:10. Khảo sát một số tiêu chuẩn của cao chiết: Độ ẩm, độ tro theo Dược điển Việt Nam IV. Khảo sát tác dụng kháng nấm C. albicans theo phương pháp khoanh giấy khuếch tán và tìm MIC theo phương pháp pha loãng đĩa thạch.

Kết quả: DHT (6) và DHT (8) chỉ tạo vòng kháng nấm ở nồng độ khảo sát 500 mg/mL, 1000 mg/mL và 2000 mg/mL, MIC của DHT (6) >2000 mg/mL và của DHT (8) tại 1000 mg/mL. DHT (10) và DHT (12) tạo vòng kháng nấm ở tất cả nồng độ khảo sát (125 mg/mL, 250 mg/mL, 500 mg/mL, 1000 mg/mL và 2000 mg/mL), MIC lần lượt là 250 mg/mL và 125 mg/mL. Như vậy, tác động kháng nấm C. albicans trên in vitro của cao chiết nước bài thuốc Dị hoàng thang tỷ lệ thuận với lượng Hoàng bá khi gia giảm trong bài thuốc.

Kết luận: Cao chiết nước bài thuốc Dị hoàng thang thể hiện tác động kháng C. albicans hiệu quả hơn khi lượng vị Hoàng bá được tăng lên 10 g, 12 g so với bài thuốc gốc là 8 g.

Từ khoá: Kháng nấm, Candida albicans, Dị hoàng thang.

ABSTRACT :

Background and Aims: The previous results of our study showed that the extract from Di hoang thang had the potential to be effective of anti – C. albicans at 1000 mg/mL, 2000 mg/mL, and the MIC value is 1000 mg/mL. Our previous study also showed that Phellodendron amurense is a major component of Di hoang thang which had the best activity against C. albicans. Therefore, we conducted this study to evaluate the anti – C. albicans efficiency when increase or decrease Phellodendron amurense in order to make a recommendation about Phellodendron amurense dose in Di hoang thang for the treatment of C. albicans infections.

Materials and Methods: The Di hoang thang with different Phellodendron amurense doses: 6g, 8g, 10g, 12g (denote by DHT (6), DHT (8), DHT (10) và DHT (12) respectively) were extract with water (1:10 w/v). Survey moisture content test, total ash according Vietnamese Pharmacopoeia IV. Anti – C. albicans activity was invvestigated by the disk diffusion method and MIC value by the agar dilution method.

Results: DHT (6) and DHT (8) only showed inhibitory zone at 500 mg/mL, 1000 mg/mL và 2000 mg/mL, and MIC value of DHT (6) is >2000 mg/mL, MIC value of DHT (8) is 1000 mg/mL. DHT (10) and DHT (12) showed inhibitory zone at tested concentrations (125 mg/mL, 250 mg/mL, 500 mg/mL, 1000 mg/mL và 2000 mg/mL), and MIC value are 250 mg/mL and 125 mg/mL, respectivevly. The results obtained from this study indicated that the anti – C. albicans effect of Di hoang thang extract in propotional to Hoang ba dose.

Conclusions: The water extracts of Di hoang thang was more effective in control of C. albicans when Phellodendron amurense is increased up to 10 g and 12g.

Keywords: Antifungal activity, Candida albicans, Di hoang thang.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF