Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CẤP ĐƯỜNG UỐNG VÀ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM CẤP CỦA CAO CHIẾT CỒN LÁ DÂM BỤT (HIBISCUS ROSA-SINENSIS L.) TRÊN CHUỘT NHẮT

Đỗ Thị Hồng Tươi*, Nguyễn Đặng Kim Quyên*, Hà Thị Hồng Phúc*, Trần Thị Vân Anh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát độc tính cấp đường uống, tác dụng dự phòng và điều trị viêm trên chuột nhắt của cao cồn 96% từ lá Dâm bụt (Hibiscus rosa-sinensis L.).

Phương pháp: Thử nghiệm độc tính cấp đường uống của cao chiết lá Dâm bụt trên chuột nhắt Swiss albino, đực và cái, 6-7 tuần tuổi, trọng lượng khoảng 25 g, theo dõi tỉ lệ chết và biểu hiện độc tính trong vòng 72 giờ. Khảo sát tác dụng dự phòng và điều trị viêm của cao với liều uống 100 mg/kg và 200 mg/kg trên chuột nhắt được gây phù bàn chân bằng carrageenan 1%.

Kết quả: Cao cồn 96% từ lá Dâm bụt không thể hiện độc tính cấp đường uống trên chuột với liều tối đa có thể cho uống qua kim Dmax là 32 g/kg (tương ứng 94,8 g bột lá Dâm bụt khô/kg). Cao chiết thể hiện tác động dự phòng viêm cấp trên chuột khi cho uống liều 100 mg/kg và 200 mg/kg giúp giảm độ phù bàn chân chuột so với lô chứng bệnh tại các thời điểm khảo sát, liều 200 mg/kg có tác động tốt hơn. Cả hai liều 100 mg/kg và 200 mg/kg thể hiện tác dụng điều trị viêm cấp chậm và yếu hơn thuốc đối chứng diclofenac.

Kết luận: Cao chiết Dâm bụt không thể hiện độc tính cấp đường uống trên chuột với liều tối đa Dmax là 32 g/kg (tương ứng 94,8 g bột Dâm bụt khô/kg). Cao chiết thể hiện tác dụng phòng và điều trị viêm cấp trên chuột nhắt với liều 100 mg/kg và 200 mg/kg.

Từ khóa: Dâm bụt Hibiscus-rosa sinensis L., độc tính cấp, tác dụng kháng viêm.

ABSTRACT :

Objectives: This study evaluated the oral acute toxicity and anti-inflammatory effects of ethanol extract from of Hibiscus rosa-sinensis L. leaves.

Methods: Oral acute toxicity of H. rosa-sinensis extract was investigated in male and female Swiss albino mice by monitoring mortality and toxicity within 72 hours. Anti-inflammatory effect was determined in 1% carrageenan-induced paw edema mouse model.

Results: H. rosa-sinensis L. extracts did not show any acute oral toxicity in mice at maximum dose (Dmax) of 32 g/kg corresponding to 94.8 g plant dry powder/kg. The extract exhibited protective effect against acute inflammation at the oral doses of 100 mg/kg and 200 mg/kg by decreasing hind paw edema in mice compared to pathological control at all tested times. This effect of the dose of 200 mg/kg was better than that of 100 mg/kg one. Both two doses of 100 mg/kg and 200 mg/kg showed a treatment effect against acute inflammation; which was later and weaker than that of reference drug diclofenac.

Conclusions: The extract of Hisbicus rosa-sinensis L. did not show oral acute toxicity in mice at the maximum oral dose (Dmax) of 32 g/kg (corresponding to 94.8 g dry plant/kg). This extract exhibited protective and curative effects on inflammation at the oral doses of 100 mg/kg and 200 mg/kg in mice.

Keywords: Hibiscus rosa-sinensis L., oral acute toxicity, anti-inflammatory effect.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF