Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
TÁC DỤNG HƯỚNG ESTROGEN CỦA VIÊN NANG CỨNG TỪ LÁ CHÙM NGÂY (MORINGA OLEIFERA LAM.) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG BỊ CẮT BUỒNG TRỨNG

Nguyễn Thị Thu Hương*, Mai Thành Chung*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Viên nang cứng từ lá Chùm ngây (trồng tại tỉnh An Giang) được nghiên cứu thực nghiệm tác dụng estrogen với mục đích cung cấp các dữ liệu khoa học cho ứng dụng lá Chùm ngây trong việc nâng cao chất lượng sống của phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chuột nhắt trắng cái chủng Swiss albino được cắt bỏ 2 buồng trứng (gây giảm năng sinh dục) sau 15 ngày được chia ngẫu nhiên thành các lô chứng (uống nước cất), lô thử (uống viên nang Chùm ngây) và lô đối chiếu (uống estradiol valerat). Sau 15 ngày dùng thuốc, giải phẫu cân trọng lượng tử cung và định lượng nồng độ 17β-estradiol trong huyết tương. Tiến hành song song với các lô chuột bình thường.

Kết quả: Viên nang Chùm ngây ở liều uống 1 và 2 viên/kg trọng lượng chuột (tương đương với liều được quy đổi trên người là 4 - 8 viên/ngày) không ảnh hưởng trên trọng lượng tử cung của chuột bình thường và chuột giảm năng sinh dục. Trên chuột bình thường, viên nang Chùm ngây không ảnh hưởng trên nồng độ 17β-estradiol trong huyết tương chuột. Trên chuột giảm năng sinh dục, viên nang Chùm ngây liều 2 viên/kg làm tăng nồng độ 17β-estradiol trong huyết tương (tăng 56,15%), đạt ý nghĩa thống kê so với lô chứng giảm năng sinh dục và phục hồi về giá trị sinh lý.

Kết luận: Viên nang từ lá Chùm ngây ở liều uống 2 viên/kg trọng lượng chuột thể hiện tác dụng estrogen qua việc phục hồi nồng độ estradiol trong huyết tương chuột nhắt trắng cái bị giảm năng sinh dục do cắt 2 buồng trứng.

Từ khóa: Lá Chùm ngây, chuột cắt bỏ buồng trứng, tác dụng estrogen.

ABSTRACT :

Objectives: Moringa capsules made from Moringa oleifera leaves harvested in An Giang province were subjected to study its estrogenic effects in order to provide scientific data for the application of Moringa oleifera leaves as nutraceutical in the life quality of premenopausal/menopause women.

Methods: 15-day after ovariectomy, female Swiss albino mice were randomly divided into control groups (distilled water), test groups (Moringa capsules) or positive control groups (estradiol valerate). After 15-day administration, the uterus weights and plasma 17β-estradiol levels were determined.

Results: Moringa capsules at the oral dose of 1 to 2 capsules/kg mouse body weight (equivalent to 4 to 8 capsules/day on human dosage based on conversion coefficient) did not effect on the uterus weights of naïve mice and ovariectomized mice. Moringa capsules did not change plasma 17β-estradiol levels in naïve mice. In ovariectomized mice, Moringa capsules at dose of 2 capsules/kg elevated plasma 17β-estradiol levels reached 56.15% significant increase as compared to ovariectomized controls and restored to the normal values.

Conclusions: Moringa capsules at dose of 2 capsules/kg mouse body weight had estrogenic effect by the increase of plasma 17β-estradiol levels in ovariectomized mice.

Keywords: Moringa oleifera leaves, ovariectomized mice, estrogenic effect.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF