Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
TÁC DỤNG TĂNG LỰC CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ THÂN RỄ CÂY NGẢI ĐEN (KAEMPFERIA PARVIFLORA WALL. EX BAKER) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG

Nguyễn Thị Ngọc Đan*, Trịnh Minh Thiên*, Nguyễn Lĩnh Nhân*, Nguyễn Thị Thu Hương*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Ngải đen (Nghệ đen, Gừng đen, Sâm Thái) được sử dụng từ lâu trong y học cổ truyền của các nước Đông Nam Á như một loại dược liệu bổ, giúp tăng cường sinh lực và điều trị những rối loạn chức năng sinh dục, tiêu hóa, loét dạ dày. Kế thừa kết quả của đề tài “Bảo tồn cây thuốc cổ truyền trong cộng đồng dân tộc Khmer ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang năm 2010”, đề tài hướng đến mục đích phát triển Ngải đen như một loại dược liệu điển hình có tác dụng bồi dưỡng sức khỏe, chống nhược sức.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Phương pháp bơi kiệt sức của Brekhman có cải tiến trên chuột nhắt trắng được áp dụng để khảo sát tác dụng tăng lực - chống nhược sức của cao chiết nước và cao chiết cồn từ thân rễ cây Ngải đen. Liều thử nghiệm của cả hai loại cao chiết được sử dụng tương đương với 0,625 g và 1,25 g dược liệu khô/kg trọng lượng chuột.

Kết quả: Cao chiết cồn từ thân rễ Ngải đen (0,083 g/kg và 0,166 g/kg) và cao chiết nước từ thân rễ Ngải đen (0,198 g/kg và 0,396 g/kg) đều thể hiện tác dụng tăng lực ở cả hai thời điểm sau 7 ngày và 14 ngày uống. Không có sự khác biệt đạt ý nghĩa thống kê về tác dụng tăng lực của hai dạng cao chiết. Ở thời điểm sau 60 phút cho uống (liều đơn) thì cả hai loại cao chiết đều chưa thể hiện tác dụng tăng lực.

Kết luận: Cả hai loại cao chiết cồn và cao chiết nước từ Ngải đen ở các liều thử nghiệm tương đương với 0,625 g và 1,25 g dược liệu khô khô/kg trọng lượng chuột đều thể hiện tác dụng tăng lực sau 7 ngày và 14 ngày dùng thuốc.

Từ khóa: Ngải đen, Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker, tác dụng tăng lực.

ABSTRACT :

Objectives: The rhizome of Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker (Black turmeric, black ginger or Thai ginseng, Zingiberaceae) have been used for centuries in the traditional medicine of Southeast Asia as an energy enhancer with excellent tonic effect and for the treatment of sexual disorders, digestive disorders, gastric ulcer, etc. Inheriting the results of project named as "Conservation of traditional medicinal plants in the Khmer ethnic minority community in Tri Ton district, An Giang province in 2010", the aim of this study is to develop K. parviflora as a characteristic medicinal plant for health promotion and increasing endurance capacity.

Methods: The Brekhman’s mouse swimming test was used to study on antifatigue effect of the aqueous and ethanol extracts from K. parviflora rhizomes. The test doses of both extracts were equivalent to 0.625 g and 1.25 g dry herb/kg mouse body weight.

Results: Either K. parviflora ethanol extract (0.083 g/kg và 0.166 g/kg) or aqueous extract (0.198 g/kg và 0.396 g/kg) showed antifatigue effect after 7 days and 14 days administration. No significant difference in antifatigue effect of two extracts was revealed. Neither K. parviflora ethanol extract nor aqueous extract had antifatigue effect after single dose.

Conclusions: Both K. parviflora ethanol extract or aqueous extract at the doses equivalent to 0.625 g and 1.25 g of dry raw materials/kg showed antifatigue effect after 7 days and 14 days of administration.

Keywords: Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker, antifatigue effect.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF