Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CẤP ĐƯỜNG UỐNG VÀ TÁC ĐỘNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT TRÊN CHUỘT NHẮT CỦA VIÊN NANG CỨNG MIMOSTAM

Đỗ Thị Hồng Tươi*, Nguyễn Thị Bạch Tuyết**, Dương Thị Mộng Ngọc***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát độc tính cấp đường uống và tác dụng hạ đường huyết trên chuột nhắt trắng của viên nang cứng Mimostam chứa cao chiết từ hỗn hợp dược liệu gồm Râu mèo, Mướp đắng và Mắc cỡ.

Phương pháp: Khảo sát hoạt tính ức chế enzym α-amylase và α-glucosidase in vitro của bột thuốc viên nang cứng Mimostam bằng phương pháp so màu. Khảo sát độc tính cấp đường uống trên chuột đực và cái, theo dõi tỷ lệ chết và biểu hiện độc tính trong vòng 72 giờ. Tác dụng hạ đường huyết của viên nang Mimostam được đánh giá trên chuột đực gây đái tháo đường bằng cách tiêm tĩnh mạch liều duy nhất streptozotocin 170 mg/kg. Chuột được cho uống viên Mimostam liều 0,5 và 1 g/kg mỗi ngày, 1 lần/ngày trong 14 ngày liên tục, đo nồng độ glucose mỗi 5 ngày. Glibenclamid liều 5 mg/kg được sử dụng làm thuốc đối chứng.

Kết quả: Bột thuốc viên Mimostam ức chế α-amylase và α-glucosidase in vitro với IC50 lần lượt là 655 µg/ml và 655,24 µg/ml so với 13,56 µg/ml450,74 µg/ml của đối chứng acarbose. Viên nang Mimostam không thể hiện độc tính cấp đường uống trên chuột nhắt với liều tối đa qua kim Dmax 10 g/kg. Trên chuột bị đái tháo đường, sau 2 tuần điều trị, viên nang Mimostam cho uống liều 0,5 g/kg 1 g/kg giảm đường huyết lần lượt là 41,4% và 37,2% so với 63,1% của glibenclamid. Mimostam liều 1 g/kg0,5 g/kg thể hiện tác động hạ đường huyết tương đương glibenclamid 5 mg/kg sau 5 và 10 ngày điều trị, tác dụng này thấp hơn glibenclamid sau 15 ngày.

Kết luận: Viên nang Mimostam không thể hiện độc tính cấp đường uống liều tối đa Dmax 10 g/kg. Chế phẩm thể hiện tác động hạ đường huyết với liều 0,5 và 1 g/kg tương đương glibenclamid 5 mg/kg. Tác động này có thể được giải thích một phần nhờ khả năng ức chế α-amylase và α-glucosidase.

Từ khóa: Viên nang Mimostam, α-amylase, α-glucosidase, độc tính cấp, tác dụng hạ đường huyết.

ABSTRACT :

Objectives: This study evaluated oral acute toxicity and hypoglycemic effect of Mimostam capsule from extract of mixture of Momordica charantia Linn., Orthosiphon stamineus Benth and Mimosa pudica L.

Methods: In vitro inhibitory activity on α-amylase and α-glucosidase enzymes was spectrophotometrically evaluated. In vivo experiments were carried out in Swiss albino mice, 6 - 7 week aged; weighing 25 g. The oral acute toxicity in male and female mice was studied on the death rate within 72 hours after being dosed. Hypoglycemic effect of Mimostam capsule was examined in diabetic mice induced by iv streptozotocine at 170 mg/kg. Mice were orally received Mimostam capsule once a day at the doses of 0.5 and 1 g/kg for 14 continuous days. Blood glucose was determined every 5 days. Glibenclamide at the dose of 5 mg/kg was used as a reference drug.

Results: Mimostam capsule inhibited in vitro activity of α-amylase and α-glucosidase enzymes with IC50 values of 655 µg/ml and 655.24 µg/ml compared to those of 13.56 µg/ml and 450.74 µg/ml of acarbose positive control. This product had no oral acute toxicity in mice at the maximum dose of 10 g/kg. In hyperglycemic model, after 2 week-treatment, glucose levels of mice treated with Mimostam capsule at 0.5 g/kg and 1 g/kg were decreased 41.4% and 37.2% respectively, compared to 63.1% of 5 mg/kg glibenclamide group. Mimostam capsule at 1 g/kg and 0.5 g/kg showed a hypoglycemic effect equivalent to 5 mg/kg glibenclamide after 5 and 10 days of treatment. This effect was lower than that of glibenclamide after 15 days.

Conclusions: Mimostam capsule did not show oral acute toxicity in mice at the maximum oral dose (Dmax) of 10 g/kg. This product showed hypoglycemic effect at the oral doses of 0.5 and 1 g/kg similar to that of 5 mg/kg glibenclamide. This effect of Mimostam capsule could be partially explained by its inhibitory activity on α-amylase and α-glucosidase enzymes.

Key words: Mimostam capsule, α-amylase, α-glucosidase, acute toxicity, hypoglycemic effect.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF