Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
KHẢO SÁT GIÁ TRỊ CÁC TRIỆU CHỨNG VÀ TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN ĐÀM THẤP TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2

Phạm Thị Thắng Linh*, Phan Quan Chí Hiếu**

TÓM TẮT :

Tổng quan và Mục tiêu: Trong những chiến lược phát triển Y học cổ truyền khu vực Tây Thái Bình Dương 2011-2020” của WHO, chiến lược “Tiêu chuẩn hóa Y học cổ truyền với những phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng” có vị trí rất quan trọng. Phương pháp thực hiện chiến lược này là “Xây dựng các quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn cho thuốc và thực hành Y học cổ truyền dựa trên bằng chứng”. Vì vậy, việc tiêu chuẩn hóa các khái niệm Y học cổ truyền như thuật ngữ, huyệt vị châm cứu, thảo dược, nghiên cứu, thực hành lâm sàng và trao đổi thông tin đang được tiến hành trong nước và trên thế giới. Đề tài này được tiến hành nhằm khảo sát các tiêu chuẩn chẩn đoán một bệnh cảnh y học cổ truyền thường gặp trên lâm sàng là Đàm Thấp trên nhóm bệnh nhân ĐTĐ2, một bệnh cảnh mà y học cổ truyền được chứng minh có giá trị trong điều trị và kiểm soát bệnh.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu giai đoạn 1: Khảo sát tài liệu kinh điển y học cổ truyền và ý kiến chuyên gia. Sử dụng tiêu chí I-CVI ≥ 0,78 và S – CVI ≥ 0,9I để thiết kế bảng theo dõi triệu chứng đàm thấp. Nghiên cứu giai đoạn 2: Sử dụng bảng phỏng vấn triệu chứng đàm thấp để khảo sát 250 bệnh nhân ĐTĐ type 2 để thu thập dữ liệu. Phương pháp phân tích: Phân cụm dựa trên tích tụ phân cấp (Hierarchical clustering) theo khoảng cách Euclidean và khoảng cách tương quan. Chọn số cụm tối ưu dựa theo thống kê GAP. Tính xác suất AU (approximately unbiased) để xác định các cụm có ý nghĩa và ổn định. Định lượng mối tương quan giữa các triệu chứng với nhau, dựa trên mối quan hệ trong các cụm, kết hợp với tỉ lệ triệu chứng xuất hiện đề xuất mức độ quan trọng của các triệu chứng. Sử dụng phần mềm R để phân tích số liệu số liệu thống kê.

Kết quả: Có 12 y văn kinh điển trong nước và trên thế giới đáp ứng yêu cầu tuyển chọn. Các y văn thuộc hai dạng: Giáo trình giảng dạy và sách chuyên khảo. Việc khảo sát y văn kinh điển thu thập được 39 triệu chứng lâm sàng biểu hiện cho bệnh lý đàm thấp. Có 34 triệu chứng đáp ứng được tiêu chí chọn về độ tin cậy (I-CVI và S-CVI) gồm 25 triệu chứng chức năng và 9 triệu chứng thực thể. Phỏng vấn trên 250 bệnh nhân ĐTĐ type 2 cho thấy tất cả 25 triệu chứng chức năng đều hiện diện với tỷ lệ 38,4% - 80,8% và đều nằm trong cùng 1 cụm. Chỉ có 10 triệu chứng với xác suất AU ≥ 95%, thể hiện sự ổn định của triệu chứng, được đề xuất làm tiêu chuẩn chẩn đoán Đàm Thấp gồm: Nặng nề, Đau mỏi cơ, Mệt mỏi, Ăn kém, Nhạt miệng, Phù mi mắt, Phù chân, Nặng tức ngực, Nặng đầu và Hồi hộp trên ĐTĐ type 2 với mức độ quan trọng cao thấp khác nhau (trọng số chẩn đoán từ 1 đến 4).

Kết luận: Qui trình khảo sát ý kiến chuyên gia và chọn lọc những triệu chứng đáp ứng tiêu chí về độ tin cậy (I-CVI và S-CVI) liệt kê được 34 triệu chứng (25 triệu chứng chủ quan) và 9 triệu chứng khách quan (qua khám mạch và lưỡi- mạch chẩn và thiệt chẩn). Phỏng vấn lâm sàng trên 250 bệnh nhân ĐTĐ type 2 xác định có 25 triệu chứng chức năng có góp phần trong chẩn đoán Đàm Thấp trong đó có 10 triệu chứng được đề nghị là các triệu chứng chính để chẩn đoán Đàm Thấp trên 250 bệnh nhân ĐTĐ type 2 với mức độ quan trọng cao thấp khác nhau.

Từ khóa: Tiêu chuẩn hóa y học cổ truyền, Đàm thấp, Đái tháo đường type 2, I-CVI, S-CVI, Phân tích cụm, approximately unbiased (AU).

ABSTRACT :

Objectives: In the Strategies for the Development of Traditional Medicine in the Western Pacific Region 2011-2020 "declared by WHO, the strategy of" Standardizing Traditional Medicine with Evidence-Based Approaches" plays a very important role. The activities for implementing this strategy is to "Develop regulations, standards, guidelines for evidence-based TM medicines and practices". Thus, the standardization of TM concepts such as terminology, acupunctural points, herbal medicine, research, clinical practice and information exchange are being carried out in the country and in the world. This study was conducted to examine the criteria used to diagnose “Dam Thap” (Phlegm-Humidity), a common medical condition in patients with diabetes mellitus (DM), a medical condition.

Materials and methods: Phase 1: Survey of traditional medicine texts and expert opinion. Use I-CVI ≥ 0.78 and S - CVI ≥ 0.9I to design an interview questionnaire for the diagnosis of “Dam Thap” (Phlegm-Humidity). Phase 2: Use the questionnaire to interview 250 type 2 DM patients to collect data. Analytical Methods: Clustering is based on hierarchical clustering according to Euclidean distance and relative distance. Select optimal clusters based on GAP. Use AU (approximately unbiased) to identify clusters that are meaningful and stable. Quantify the correlation between the symptoms, based on their relationships in the clusters, in combination with the incidence of symptoms to suggesting the importance of the symptoms. Use R software to analyze statistical data.

Results: There are 12 classics TM documents in the country and in the world meet the selection criteria. Literature are in 2 forms: curriculum and monographs. A total of 39 clinical symptoms were documented for “Dam Thap” (Phlegm-Humidity), among which 34 symptoms (25 symptoms and 9 signs) were met the reliability criteria (I-CVI and S-CVI). Results from interview of 250 patients with type 2 diabetes mellitus showed that all 25 selected symptoms were present at 38.4% - 80.8% and all of them were in the same cluster. Only 10 symptoms with a probability of AU ≥ 95%, were proposed as criteria for diagnosis of “Dam Thap” (Phlegm-Humidity) on type 2 DM patients with different low and high importance (diagnostic weights 1 to 4). They are: Heaviness feeling of the body, Muscular Fatigue, General Fatigue, Anorexia, Eating Discomfort, Heaviness feeling of the face, Heaviness feeling of the head, Heaviness feeling of the Chest, Ankle/ Foot edema, Palpitation.

Conclusion: The survey on expert opinion and selection of symptoms for reliability (I-CVI and S-CVI) listed 34 symptoms (25 subjective symptoms) and 9 signs (through examination of the pulse and tongue). A clinical survey of 250 patients with type 2 DM identified all these 25 symptoms contributing to the diagnosis of “Dam Thap” (Phlegm-Humidity), among which 10 were proposed as major symptoms with different high and low importance (diagnostic weights 1 to 4.

Keywords: standardization of traditional medicine, “Dam Thap” (Phlegm-Humidity), type 2 diabetes mellitus, I-CVI, S-CVI, cluster analysis, approximately unbiased (AU).


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF