Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
HIỆU QUẢ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VIÊM NHA CHU MẠN CỦA DUNG DỊCH AXIT BORIC 0,75%

Trần Thảo Quyên*, Phạm Anh Vũ Thụy**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: So sánh hiệu quả hỗ trợ điều trị không phẫu thuật viêm nha chu mạn (VNCM) của dung dịch bơm rửa acid boric (AB) 0,75% và dung dịch povidone-iodine (PVP-I) 1% khi kết hợp với lấy cao răng và xử lí mặt chân răng (LCR XLMCR) qua các chỉ số lâm sàng và vi sinh.

Phương pháp: Thử nghiệm lâm sàng, ngẫu nhiên có nhóm chứng, mù đơn thực hiện trên 40 bệnh nhân VNCM đến điều trị tại Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Đối tượng tham gia nghiên cứu được chia ngẫu nhiên thành hai nhóm theo hai phương pháp điều trị: Nhóm 1: LCR và XLMCR kết hợp bơm rửa PVP-I 1%; Nhóm 2: LCR và XLMCR kết hợp với bơm rửa AB 0,75%; Đánh giá và so sánh tình trạng nha chu qua các chỉ số mảng bám (PI), chỉ số nướu (GI), chảy máu nướu khi thăm dò (BOP), độ sâu túi nha chu (PD), độ mất bám dính lâm sàng (CAL); số lượng vi khuẩn Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa) và Porphyromonas gingivalis (Pg) tại thời điểm nền (T0), sau 4 tuần điều trị (T4) và sau 8 tuần điều trị (T4).

Kết quả: Các chỉ số PI, GI, BOP, PD, CAL toàn miệng và số lượng vi khuẩn Aa, Pg của hai nhóm đều giảm có ý nghĩa thống kê tại thời điểm T4, T8 khi so sánh với T0 (p < 0,01). Khi so sánh giữa hai nhóm, chỉ số GI, BOP nhóm 2 giảm nhiều hơn có ý nghĩa so với nhóm 1 sau điều trị 4 tuần và 8 tuần (p < 0,05). Độ giảm PD và CAL ở nhóm 2 nhiều hơn có ý nghĩa so với nhóm 1 đối với túi nha chu trung bình (PD ≥ 5 và PD < 7) tại thời điểm T4, T8 và túi nha chu sâu (PD ≥ 7) (p < 0,01) tại thời điểm T4. Tuy nhiên, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê của độ giảm PD và CAL giữa hai nhóm ở túi nha chu sâu tại thời điểm 8 tuần.

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy AB 0,75% có hiệu quả hơn PVP-I 1% trong hỗ trợ điều trị không phẫu thuật VNCM vì làm giảm nhiều hơn có ý nghĩa chỉ số BOP, GI toàn miệng cũng như PD và CAL ở những túi nha chu có độ sâu trung bình và sâu sau 4 tuần điều trị.

Từ khóa: Acid boric, povidone-iodine, viêm nha chu mạn.

ABSTRACT :

Objective: To compare the effect of 0,75% boric acid irrigation to periodontal and microbiologic parameters by comparing to 1% povidone iodine as an adjunct to scaling and root planning (SRP) in treatment of chronic periodontitis patients.

Methods: A single-masked, randomized, clinical trial with 40 chronic periodontitis patients was conducted at Faculty of Odonto-Stomatology, University of Medicine and Pharmacy, Ho Chi Minh City. They were randomly divided into two groups depending on the irrigation solution: 1) SRP plus 1% PVP-I irrigation; 2) SRP plus 0.75% boric acid irrigation. Clinical measurements including plaque index (PI), gingival index (GI), bleeding o n probing (BOP), probing depth (PD) and clinical attachment level (CAL) were obtained; and quantitative analyses of Porphyromonas gingivalis(Pg), Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), were performed using real-time polymerase chain reaction (PCR) procedures at baseline (T0), 4 weeks (T4) and 8 weeks (T8) after periodontitis treatment.

Results: The whole-mouth (PI, GI, BOP, PD, CAL and PD) parameters and amount of Aa, Pg showed statistically significant reduction at T4, T8 compared to T0 in both groups (p < 0.01). Between the two groups, GI and BOP reductions in group 2 were statistical significances higher than those in group 1 at T4 and T8 (p < 0.05). The PD and CAL reductions were significantly greater in group 2 compared to group 1 at T4, and T8 for moderately deep pockets (PD ≥ 5mm and < 7mm) and at T4 for severely deep pockets (PD ≥ 7mm). However, there were not statistical differences in PD and CAL reductions for severely deep pockets between the two groups at T8.

Conclusion: The results of this study suggest that 0.75% boric acid might be more favorable than 1% povidone-iodine because it was superior in whole-mouth BOP, GI as well as PD and CAL reduction for moderate and deep pockets in 4 weeks after treatment of chronic periodontitis patients.

Key words: Boric acid; povidone-iodine; chronic periodontitis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF