Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
NUÔI CẤY VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN PORPHYROMONAS GINGIVALIS TỪ MẢNG BÁM DƯỚI NƯỚU CỦA BỆNH NHÂN VIÊM NHA CHU

Trần Thị Phương Thảo*, Lương Thị Mỹ Ngân**, Phạm Anh Vũ Thụy***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nuôi cấy và định danh vi khuẩn Porphyromonas gingivalis từ mảng bám dưới nướu của bệnh nhân viêm nha chu.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Vi khuẩn trong nghiên cứu này được phân lp từ mảng bám dưới nướu của bệnh nhân viêm nha chu mạn mức độ trung bình đến nặng. Môi trường nuôi cấy được sử dụng là thạch máu cừu và ủ ở 37ºC trong điều kiện k khí trong 10 ngày. Sau khi xác định gram (-), hình dáng tròn và màu sắc đen đặc trưng, mẫu khuẩn lạc được gửi định danh bằng phương pháp Maldi-Tof và khẳng định kết quả bằng phương pháp PCR.

Kết quả: Khuẩn lạc Porphyromonas gingivalis nuôi cấy thành công từ mẫu mảng bám dưới nướu của bệnh nhân thứ 21 có chẩn đoán viêm nha chu mạn tính thể nặng. Khuẩn lạc hình tròn, dạng lồi, tiêu huyết β, m̆t láng, kích thước 1 - 2mm và có màu đen đặc trưng. Sau khi định danh thành công bằng Maldi-Tof, mẫu được gửi thực hîn PCR với primer đặc hiệu, kết quả giải trình tự khẳng định chủng Porphyromonas gingivalis cần tìm.

Kết lun: Porphyromonas gingivalis có vai trò quan trọng trong sinh bệnh học của viêm nha chu. Nuôi cấy thành công Porphyromonas gingivalis tạo nguồn vi khuẩn có độc lực phục vụ cho các thử nghiệm với vi khuẩn nha chu.

Từ khoá: Viêm nha chu, Porphyromonas gingivalis, nuôi cấy, định danh, Maldi-Tof

ABSTRACT :

Objective: To isolate and identify Porphyromonas gingivalis from subgingival plaques samples of patients with periodontitis

Methods: Subgingival plaque samples were collected from patients with moderate to severe chronic periodontitis, and anaerobic culture was performed. Porphyromonas gingivalis were identified by using Maldi-Tof and confirmed by PCR.

Results: Porphyromonas gingivalis was successfully isolated from sub-gingival plaque of 21th patient. It grew anaerobically on media containing lyses blood with dark pigmentation. These 1 - 2mm colonies were rounded, smooth and convex. After identifying by Maldi-Tof, quantitative PCR was performed using species-specific primers. Sequencing result confirmed the positive culture result.

Conclusion: Porphyromonas gingivalis is one of the dominant pathogenic bacteria in periodontal pockets of patients with chronic periodontitis. Successful isolation of this organism provides virulent strain for periodontal research.

Key words: Porphyromonas gingivalis, isolation, identify, Maldi-Tof.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF