Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
SO SÁNH HIỆU QUẢ THU NHẬN DNA TỰ DO TỪ HUYẾT TƯƠNG THAI PHỤ

Lương Bắc An*,***, Quách Thị Hoàng Oanh**, Trịnh Nhựt Thư Hương**, Nguyễn khắc Hân Hoan**, Lê Quang Thanh**, Đỗ Thị Thanh Thủy*.

TÓM TẮT :

M đu: Phát hin và đnh lượng DNA thai t do (cffDNA) trong huyết tương thai ph đang tr thành hướng đi mi trong sàng lc tin sn không xâm ln (NIPS). Rt nhiu phòng thí nghim đã ng dng cffDNA như là mt ngun vt liu di truyn quan trng đ xác đnh gii tính thai nhi, các bnh lí di truyn và mt s lch bi nhim sc th. Trong NIPS, hn chế ln nht khi phân tích cffDNA trong huyết tương thai ph là hàm lượng cffDNA thp (ch chiếm 3 - 13% trong tng s cfDNA huyết tương thai ph tùy theo tui thai) và đ tinh sch ca cfDNA sau tách chiết, c hai yếu t này đu tác đng ti đ nhy ca xét nghim. Vì vy, phương pháp ti ưu đ tách chiết cfDNA t huyết tương thai ph đóng vai trò quan trng trong xét nghim NIPS.

Mc tiêu: So sánh hiu qu ca 3 b kít tách chiết cfDNA t mu huyết tương thai ph.

Phương pháp: Nghiên cu mô t ct ngang. Nghiên cu so sánh hiu qu 3 quy trình tách chiết gm 1 phương pháp s dng công ngh ht t (MagMAX circulating DNA (Applied Biosystems)) và 2 phương pháp s dng công ngh ct lc (QIAamp Curculating Nucleic Acid Kit (QIAGen) và Quick-cfDNATMSerum & Plasma (Zymo Research)) đ thu nhn cfDNA t 30 mu huyết tương thai ph. Nng đ cfDNA được đo bng h thng Qubit flourometer và phân b kích thước được xác đnh bng h thng Labchip GX Touch.

Kết qu: Hàm lượng cfDNA khác nhau khi tách chiết t 3 b kít (p = 9e - 11). So sánh nng đ thu được gia các b kít, chúng tôi nhn thy b kít MagMAX circulating DNA thu được nng đ cfDNA cao hơn b kít QIAamp Circulating Nucleic acid (p = 0,00016) và Quick-cfDNATMSerum & Plasma (p = 3,7e - 11).

Kết lun: Phương pháp ly trích cfDNA có th nh hưởng cht lượng và kích thước sn phm cfDNA thu nhn. Chúng tôi nhn thy b kít MagMAX circulating DNA th hin nhiu ưu đim vượt tri so vi QIAamp Curculating Nucleic Acid Kit (QIAGen) và Quick-cfDNATMSerum & Plasma (Zymo Research).

Từ khóa: cfDNA, cffDNA, NIPS.

ABSTRACT :

Introduction: Detection and quantification of circulating free fetal (cffDNA) in maternal plasma has recently emerged as an alternative method for prenatal genetic diagnosis. Many laboratories have shown the utility of fetal circulating DNA as a unique source of genetic material for noninvasive prenatal evaluation of fetal gender, genetic disease and aneuploidy. Limitations in using cell-free fetal DNA in plasma for NIPS include the fetal fraction is low (about 3 - 13% in total cfDNA in maternal plasma with depending on gestational age) and failure to recover highly purified total cfDNA, both of which impact to assay sensitivity. Therefore, optimal methods to isolate cell-free fetal DNA from maternal plasma are critical in developing noninvasive fetal DNA testing strategies.

Objective: We aimed to compare the efficiency of three methods in extraction of cell free DNA from maternal blood.

Methods: A cross-sectional study. The present study compares the one magnetic-bead based (MagMAX circulating DNA (Applied Biosystems)) and two column-based (QIAamp circulating Nucleic acid (QIAgen) and Quick-cfDNATMSerum & Plasma (Zymo Research)) using 30 plasma samples from maternal blood. CfDNA concentration was measured using the Qubit flourometer. DNA fragments length was assessed using the Labchip GX Touch.

Results: CfDNA concentration were different among the three methods tested (p = 9e - 11). Intermethod comparisons, we observed that MagMAX circulating DNA method significantly extracted more cfDNA than QIAamp circulating Nucleic acid (p = 0.00016) and Quick-cfDNATMSerum & Plasma (p = 3.7e - 11), respectively.

Conclusion: Methods for isolation of cfDNA can affect DNA yield and molecular weight fractions recovery. We confirm that the MagMAX circulating DNA method provides the highest cfDNA yield than QIAamp circulating Nucleic acid (QIAgen) and Quick-cfDNATMSerum & Plasma (Zymo Research).

Key words: circulating free DNA (cfDNA), NIPS, cffDNA.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF