Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 6
KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỰ CỐ Y KHOA TẠI BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG NĂM 2017-2018

Lê Thanh Chiến*, Huỳnh Thị Thanh Trang* Nguyễn Mạnh Tuân*, Nguyễn Thị Thu Vân*, Thân Thị Thu Ba*, Nguyễn Mạnh Hùng*, Lâm Mỹ Dung*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Sự cố y khoa là một trong những vấn đề có liên quan đến chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh đang được cả thế giới quan tâm. Những nguy cơ tiềm ẩn luôn tồn tại trong y tế, có thể gây ra mất an toàn cho người bệnh từ chẩn đoán, điều trị, can thiệp thủ thuật, phẫu thuật, theo dõi, chăm sóc đến việc bảo trì, vận hành và điều khiển các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, công tác tổ chức, quản lý, trình độ chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế… Thực trạng này đã trở thành áp lực đối với cán bộ y tế và là thách thức không nhỏ đối với các nhà quản lý.

Mục tiêu: Xác định số lượng, tỷ lệ các loại sự cố y khoa tại Bệnh viện Trưng Vương năm 2017 - 2018. Phân tích nguyên nhân và các yếu tố liên quan các sự cố y khoa.

Đối tượng và phương pháp: Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả loạt ca. Đối tượng nghiên cứu: Sự cố y khoa ghi nhận được tại Bệnh viện Trưng Vương trong thời gian từ 01/01/2017 đến 31/5/2018.

Kết quả: Nghiên cứu ghi nhận 78 sự cố y khoa trong thời gian nghiên cứu. Tỷ lệ sự cố y khoa tại bệnh viện được báo cáo chiếm 0,12% lượt người bệnh nhập viện. Phân loại: sai sót chuyên môn 29,5%, an toàn sử dụng thuốc 29,5%; quy trình, thủ tục khám, chữa bệnh chiếm 24,4%; vật tư, trang thiết bị chiếm 20,5%; tai nạn, té ngã 5%. Các yếu tố liên quan: Sự cố xảy ra vào ban đêm có liên quan đến cấp cứu người bệnh cao hơn so với những sự cố vào ban ngày (p < 0,05). Những sự cố liên quan chuyên môn có tỷ lệ phải cấp cứu cao hơn so với những sự cố không liên quan đến chuyên môn (43,5% so với 10,9%, p < 0,05). Sự cố liên quan đến an toàn trong sử dụng thuốc có liên quan đến kéo dài thời gian điều trị, 82,6% so với 50,9% (p < 0,05). Phân tích nguyên nhân gốc 17 trường hợp sự cố y khoa nghiêm trọng, lỗi hệ thống: 54,7%; cá nhân: 45,3%. Các sự cố lỗi liên quan hệ thống bao gồm: huấn luyện, đào tạo chiếm 26,9%; công tác hội chẩn 17,3% và liên quan đến quy trình là 14,7%. Các sự cố lỗi liên quan cá nhân bao gồm: thiếu kỹ năng kinh nghiệm 50%; chủ quan trong điều trị, theo dõi chăm sóc người bệnh 20,59%; thiếu kiến thức 14,71%; chưa tuân thủ quy chế, qui định 11,76%.

Kết luận: Kết quả nghiên cứu thực trạng sự cố y khoa giúp bệnh viện nhận diện nguyên nhân và các sự cố thường gặp, từ đó đề ra các giải pháp cải tiến nhằm giảm thiểu các sự cố trong thực hành khám, chữa bệnh.

Từ khóa: Sự cố y khoa, sai sót y khoa.

ABSTRACT :

Background: Medical adverse events are a major problem that related to poor quality of care. Potential risks of medical errors not only pose a substantial threat to patients in various ways but also represent a serious problem for healthcare providers. This problem has become a pressure for healthcare staff and a challenge for healthcare leaders.

Objectives: To determine the frequency of medical adverse events that occurred in Trung Vuong hospital from 2017 to 2018 and the percentage of types of medical errors. To analyze the causes and factors that related to medical adverse events.

Method: A case series study that included all medical adverse events was reported in Trung Vuong hospital from January 1st, 2017 to May 31st, 2018.

Results: A total of 78 medical adverse events were reported. About 0.12% of medical adverse events occurred in inpatients. Estimating 29.5% of adverse events related medical errors, 29.5% about medication errors, 24.4% is related to procedures for medical examination and treatment, 20.5% of medical adverse events is about devices and equipment, falling takes 5.0%. Night-time events were associated with higher patient emergencies than daytime incidents (p < 0.05). Clinical events were related to higher patient emergencies than non-clinical incidents (p < 0.05). Medication errors were associated with prolonged treatment, 82.6% versus 50.9% (p < 0.05). A total of 17 serious medical adverse events were analyses using the root cause analysis method. About 54.7% of errors are system errors and 45.3% is individual errors. Medical adverse events related to system errors included training (26.9%), diagnosing (17.3%), procedures for medical examination and treatment (14.7%). Individual errors were recorded are lack of experience and skill (50.0%), lack of monitoring and caring patient (20.6%), lack of knowledge (14.7%) and failure to adhere to policies (11.8%).

Conclusion: Study results indicate major causes of medical adverse events and provide useful information for improving and preventing medical adverse events in the future. Further studies are needed to reduce the negative effect of medical adverse events in the clinical and non-clinical situation.

Keywords: Medical adverse events, medical errors.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF