Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 6
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ SUY TĨNH MẠCH NÔNG CHI DƯỚI MẠN TÍNH BẰNG LASER NỘI TĨNH MẠCH TẠI BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG

Lê Nguyễn Quyền*, Trịnh Quốc Minh**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Laser nội tĩnh mạch bằng máy laser điều trị suy van tĩnh mạch nông chi dưới được xem là một phương pháp điều trị đem lại hiệu quả cao. Hiện tại, Việt Nam chưa có nhiều công trình nghiên cứu đánh giá hiệu quả điều trị của phương pháp này. Vì thế, chúng tôi tiến hành nghiên cứu để đánh giá kết quả sớm điều trị suy tĩnh mạch nông chi dưới mạn tính bằng laser nội tĩnh mạch tại Bệnh viện Trưng Vương

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu của chúng tôi nhằm đánh giá hiệu quả tắc mạch của phương pháp điều trị suy tĩnh mạch nông chi dưới bằng Laser nội tĩnh mạch.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Toàn bộ bệnh nhân bị bệnh lý dãn tĩnh mạch nông chi dưới tại bệnh viện Trưng Vương trong thời gian từ tháng 01/2016 đến tháng 07/2017. Phương pháp: Tiến cứu, mô tả hàng loạt ca.

Kết quả: Trong thời gian từ tháng 01/2016 đến tháng 07/2017 chúng tôi đã thực hiện 19 phẫu thuật (30 chi) điều trị suy tĩnh mạch nông chi dưới bằng laser nội tĩnh mạch. Tuổi trung bình là 57,6 (29 – 69) Tỉ lệ nữ/nam là 2,8:1. Tỉ lệ tai biến, biến chứng là 0%, Tỉ lệ thành công 100%, Kết quả trên siêu âm 100% tắc mạch, Các triệu chứng lâm sàng đều cải thiện sau điều trị, Thời gian nằm viện trung bình 1,95 ngày, Tác dụng ngoại ý có thể gặp trong quá trình điều trị thâm tím dọc theo đường đi của tĩnh mạch hiển chiếm 40%.

Kết luận: Điều trị suy tĩnh mạch nông chi dưới bằng laser nội tĩnh mạch bốn chiều là phương pháp điều trị hiệu quả và an toàn cho bệnh lý dãn tĩnh mạch nông chi dưới, tỉ lệ thành công công cao, tỉ lệ tử vong và tai biến thấp.

Từ khóa: Suy tĩnh mạch nông chi dưới, laser nội tĩnh mạch, phương pháp Seldinger.

ABSTRACT :

Objectives: Endovenous laser ablation (EVLA) is a new method of treating varicose veins, which is considered to be a highly effective treatment. Recnently, however, Vietnam does not have many studies to evaluate the effectiveness of this method. Therefore, this study enable establishment of new therapeutic procedures in treatment of varicose veins at Trung Vuong Hospital.

Methods: Prospective study, case series.

Results: In the period from January 2016 to July 2017 we performed 19 patients (30 legs) treatment of varicose by endovenous laser ablation. Mean age was 57.6 (29 - 69). The ratio of female to male was 2.8: 1. Incidence of mortality and morbidity was 0%, Success rate 100%, 100% embolization on ultrasound, Clinical symptoms improved after treatment, Average hospital stay 1.95 days, Adverse events may be seen include bruise along the vein pathway, accounting for 40%.

Conclusions: Endovenous laser ablation is an effective and safe method of treating lowlimb varicose, high success rate, low morbidity and mortality.

Key words: Lower leg varicose veins, endovenous laser ablation, Seldinger method.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF