Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 6
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2015 TẠI KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ KHOA NỘI SOI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Nguyễn Thị Kim Liên*, Tôn Thanh Trà**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tiêu chuẩn ISO được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực tại nhiều quốc gia trên thế giới và đã chứng minh hiệu quả. Tuy nhiên, hiệu quả áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào môi trường y tế như tại bệnh viện Chợ Rẫy là câu hỏi cần được nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu: nhằm xác định tỷ lệ hài lòng và tỉ lệ đánh giá hiệu quả của nhân viên y tế khi sử dụng dịch vụ Chẩn đoán hình ảnh và Nội soi sau một năm áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả hàng loạt ca thực hiện trên 560 nhân viên y tế bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 01/4/2018 đến 30/4/2018 qua bộ câu hỏi khảo sát.

Kết quả: Tỷ lệ hài lòng chung của khách hàng sau một năm áp dụng ISO 9001:2015 đối với dịch vụ chẩn đoán hình ảnh là 70% và dịch vụ nội soi là 74,5%, tăng 16,8% và 13,6% so với năm 2017 (p < 0,05). Tỷ lệ trả lời áp dụng ISO 9001:2015 có hiệu quả là 83,0%.

Kết luận: Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các khoa Chẩn đoán hình ảnh và Nội soi bệnh viện Chợ Rẫy phù hợp với điều kiện thực tiễn, mang lại hiệu quả công việc và sự hài lòng cho nhân viên y tế.

T khóa: Áp dng ISO 9001:2015; dch v chn đoán hình nh, dch v ni soi.

ABSTRACT :

Background: Interantional Standard Organization (ISO) has been widely used in many countries in the world. However, how well in Radiology and Endoscopy services in current Cho Ray hospital was a question should be researched.

Objectives: To determine the customers’ satisfaction and effectiveness evaluation on Radiology and Endoscopy services at Cho Ray Hospital with ISO 9001:2015 application.

Method and participants: A cross sectinonal study was done at Cho Ray hospital. There were 560 medical staff who related to Radiology and Endoscopy services were asked for satisfaction and effectiveness of Radiology and Endoscopy services.

Results: The results showed customers’ satisfaction to Radiology and Endoscopy services at Cho Ray hospital after one year application of ISO 9001:2015 were 70.0% and 74.5%, higher 16.8% and 13.6% comparing to the results in 2017 (p < 0.05). The rate of effective application answering was 83.0%.

Conclusions: The ISO 9001:2015 application was suitable for current Cho Ray and meet the customer’s demand.

Keywords: ISO 9001:2015 application, Radiology services, Endoscopyservices.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF