Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 6
CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT XOẮN VÒI TRỨNG Ứ DỊCH VÀ TẮC RUỘT DO DÍNH: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP

Bùi Chí Thương*

TÓM TẮT :

Theo một số báo cáo thống kê, xoắn phần phụ gặp ở khoảng 2,7 – 7,4% các trường hợp phẫu thuật cấp cứu phụ khoa, trong đó 97% là xoắn buồng trứng và 2.9% là xoắn vòi trứng. Trong vòng hai thập niên gần đây, xu hướng phẫu thuật điều trị bảo tồn, bằng cách tháo xoắn và đánh giá sự phục hồi tưới máu của mô, ngày càng được áp dụng rộng rãi, đặc biệt đối với những phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Việc chẩn đoán sớm và quyết định thời điểm mổ phù hợp đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của phẫu thuật bảo tồn xoắn phần phụ. Tuy nhiên, chẩn đoán ban đầu còn gặp nhiều khó khăn vì biểu hiện lâm sàng của xoắn phần phụ thường thay đổi và không đặc hiệu, có thể khó phân biệt với những tình trạng đau bụng cấp khác. Bên cạnh đó, siêu âm có giá trị hỗ trợ chẩn đoán trong khoảng 23 - 66% trường hợp. Vấn đề quan trọng cần lưu ý là đối với bệnh nhân nữ có đau vùng chậu cấp tính, cần phải loại trừ chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa trước tiên. Sau đây là một trường hợp chẩn đoán nhầm lẫn hiếm gặp giữa xoắn vòi trứng và tắc ruột mà chúng tôi đã gặp trong thực tế.

Từ khóa: Xoắn buồng trứng, xoắn vòi trưng, tắt ruột.

ABSTRACT :

According to various reports, the incidence of adnexal torsion is 2.7 - 7.4% of gynecological emergencies, of which 97% are ovarian torsions and 2.9% are tubal torsions. In the last two decades, the trend of preserved surgical treatment, by detorsion and evaluating restoration of tissue perfusion, is becoming increasingly widespread, especially in childbearing-age women. Early diagnosis and timing of surgery are important in the success of preservation surgery. However, initial diagnosis is still challenging because the clinical manifestation of the adnexal torsion is variable and non-specific, which can be difficult to distinguish from other acute abdominal pain. In addition, ultrasound evaluation helps diagnosis before surgery ​​in only 23 - 66% of cases. It is important to remember that in women with acute pelvic pain, gynecological problems should be ruled out first. The following report is a rare case of a misdiagnosis between tubal torsion and intestinal obstruction that we have encountered in practice.

Keywords: ovarian torsions, tubal torsions, intestinal obstruction.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF