Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 6
ĐÁP ỨNG SINH HỌC PHÂN TỬ Ở BỆNH NHÂN BẠCH CẦU MẠN DÒNG TỦY GIAI ĐOẠN MẠN KHÁNG HOẶC BẤT DUNG NẠP IMATINIB ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ VỚI NILOTINIB

Phù Chí Dũng*, Châu Thúy Hà*, Phan Thị Xinh**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá đáp ứng sinh học phân tử ở bệnh bạch cầu mạn dòng tủy giai đoạn mạn kháng hoặc bất dung nạp Imatinib được điều trị với Nilotinib.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán bạch cầu mạn dòng tủy giai đoạn mạn kháng hoặc bất dung nạp Imatinib tại bệnh viện Truyền Máu Huyết Học thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2017, không có đột biến kháng thuốc hoặc có đột biến còn nhạy với Nilotinib. Mô tả hàng loạt ca, tiến cứu.

Kết quả: 127 bệnh nhân thỏa tiêu chuẩn chọn mẫu được đưa vào nghiên cứu. 4,3% bệnh nhân đạt PCyR ở tháng thứ 3. 12% bệnh nhân đạt CCyR ở tháng thứ 6. 18,8% bệnh nhân đạt MMR ở tháng thứ 12 và 15% đạt MR4 ở tháng thứ 18.

Kết luận: Nilotinib có hiệu quả điều trị cho bệnh nhân bạch cầu mạn dòng tủy giai đoạn mạn kháng hoặc không dung nạp Imatinib.

Từ khóa: Bạch cầu mạn dòng tủy, kháng imatinib, bất dung nạp imatinib, nilotinib.

ABSTRACT :

Objectives: Evaluation molecular response in chronic myeloid leukemia patients in chronic phase after imatinib resistance or intolerance treated with nilotinib.

Subjects - Method: Patients were diagnosed chronic myeloid leukemia in chronic phase with BCR/ABL fusion gene or Philadelphia chromosome positive from 1/2015 to 12/2017 in Blood Transfusion and Hematology Hospital, Ho Chi Minh City. These patients were resistant or intolerant to Imatinib therapy without ABL kinas domain mutation or with mutations still sensitive to Nilotinib. Prospective case series.

Results: 127 patients were included in this study. At 3 months, rate of partial cytogenetic response was 4.3%. 12% of patients have complete cytogenetic response in 6 months. 18.8% of patients have major molecular response at 12 months and 15% have deep molecular (MR4) at 18 months.

Conclusions: Nilotinib is effective in chronic myeloid leukemia patients in chronic phase after resistance or intolerance to Imatinib.

Key words: Chronic myeloid leukemia, Imatinib resistance or intolerance, nilotinib.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF