Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
KHẢO SÁT RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID-LIPOPROTEIN MÁU Ở NGƯỜI SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN V

Nguyễn Hữu Dũng*, Nguyễn Văn Thắng**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người suy thận mạn giai đoạn V (STMGĐ.V) là do biến chứng bệnh lý về tim mạch mà trong đó sự rối loạn lipid-lipoprotein máu là nguyên nhân chính gây ra bệnh lý tim mạch.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ % rối loạn các thành phần lipid-lipoprotein máu. Khảo sát sự khác biệt các thành phần của lipid-lipoprotein máu giữa người STMGĐ.V với nhóm chứng.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Định lượng các thành phần lipid-lipoprotein máu (CT, TG, HDL-C, LDL-C, non-HDL-C, CT/HDL-C, LDL/HDL-C) ở những người STMGĐ.Vđến khám và điều trị tại khoa Thận Nhân Tạo bệnh viện đa khoa vạn Hạnh TP Hồ Chí Minh. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 91 mẫu STMGĐ.V, so sánh với 90 mẫu chứng.

Kết quả: 75,8% có rối loạn ít nhất một thành phần; 22% rối loạn 1 thành phần; 18,7% rối loạn 2 thành phần; 15,4% rối loạn 3 thành phần; 5,5% rối loạn 4 thành phần; 5,5% rối loạn 5 thành phần; 2,2% rối loạn 6 thành phần; 6,6% rối loạn 7 thành phần. Tỷ lệ % rối loạn: HDL-C 58,2%; TG 38,5%; CT 22%; LDL-C 13,2%, non-HDL-C 14,3%; CT/HDL-C 47,3%; LDL/HDL-C 15,4%. Với đặc điểm trị số trung bình CT, HDL-C, LDL-C của nhóm nghiên cứu thấp hơn so với nhóm chứng (p < 0,05) và trị số trung bình TG, CT/HDL-C, LDL/HDL-C của nhóm nghiên cứu cao hơn so với nhóm chứng (p < 0,05).

Kết luận: HDL-C ở nhóm nghiên cứu có tỷ lệ % rối loạn cao nhất trong các thành phần của lipid-lipoprotein máu (58,2%). Trị số trung bình CT, HDL-C, LDL-C nhóm nghiên cứu thấp hơn nhóm chứng (p < 0,05) và trị số trung bình TG, CT/HDL-C, LDL/HDL-C nhóm nghiên cứu cao hơn nhóm chứng (p < 0,05).

Từ khóa: Rối loạn các thành phần lipi-lipoprotein.

ABSTRACT :

Background: The leading cause of death in patients with chronic renal failure stage five is cardiovascular morbidity in which lipid-lipoproteinemia is a major cause of cardiovascular disease.

Objectives: Determine the percentage of disorders of lipid-lipoprotein components. Investigating differences in the lipid-lipoprotein component of chronic renal failure in patients with stage V disease.

Research objects and Methods: Quantitative lipid-lipoprotein (CT, TG, HDL-C, LDL-C, HDL-C, HDL-C, HDL-C, HDL-C) chronic renal failure stage five for examination and treatment at the Department of Renal Kidney Diseases of Van Hanh General Hospital in Ho Chi Minh City, a cross-sectional study of 91 chronic kidney disease patients with stage five compared with 90 samples.

Results: 75.8% had at least one disorder; 22.0% one component disorder; 18.7% two-component disorder; 15.4% of three-component disorders; 5.5% disorder of 4 components; 5.5% disorder of 5 components; 2.2% disorder of 6 components; 6.6% disorder of seven components. % of disorders: HDL-C 58.2%, TG 38.5%; CT 22%; LDL-C 13.2%, non-HDL-C 14.3%; CT/HDL-C 47.3%; LDL/HDL-C 15.4%. The mean CT, HDL-C, LDL-C values were lower in the control group than in the control group (p < 0.05) and mean, TG, CT/HDL-C, LDL/HDL-C of the study group was higher than that of the control group (p < 0.05).

Conclusions: HDL-C in the study group had the highest percentage of disorders in the lipid-lipoprotein component (58.2%). Mean CT, HDL-C, and LDL-C groups were significantly lower (p < 0.05) than the control group and the higher mean TG, CT/HDL-C, LDL /HDL-C groups control group (p < 0.05).

Keywords: Lipid-lipoprotein disorders.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF