Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN ĐANG LỌC MÁU ĐỊNH KỲ

Nguyễn Thị Ngọc*, Nguyễn Thị Ngọc Phương**, Trần Thị Xuân Giao*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Chất lượng cuộc sống là yếu tố tiên đoán cho sức khỏe của người bệnh suy thận mạn chạy thận nhân tạo và là yếu tố quan trọng trong đánh giá chất lượng chăm sóc.

Mục tiêu: Nghiên cứu này khảo sát chất lượng cuộc sống của người bệnh đang lọc máu định kỳ tại Bệnh viện Quận Thủ Đức và các yếu tố tương quan.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Là một nghiên cứu mô tả cắt ngang mô tả có phân tích, khảo sát chất lượng cuộc sống của 161 người bệnh đang lọc máu định kỳ qua bộ câu hỏi SF-36. Tần số, tỉ lệ phần trăm, trung bình và độ lệch chuẩn được sử dụng để mô tả đặc điểm dân số học, bệnh lý và chất lượng cuộc sống của người bệnh.Phép kiểm t-độc lập, ANOVA và phép kiểm Pearson’s Correlation được sử dụng để tìm mối liên hệ giữa đặc điểm người bệnh, bệnh lý và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Kết quả: Chất lượng cuộc sống của 161 người bệnh suy thận mạn đang chạy thận nhân tạo định kỳ chỉ ở mức trung bình 43,9 ± 19,0 điểm với sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần cũng ở mức trung bình lần lượt là 41,7 ± 20,1 điểm và 46,1 ± 20,0 điểm. Có mối tương quan giữa chất lượng cuộc sống với việc sử dụng Erythropoietin (p < 0,0001), bệnh lý đái tháo đường (p = 0,046), tình trạng kinh tế và lượng nước tiểu 24 giờ (p = 0,016) của người bệnh.

Kết luận: Chất lượng cuộc sống của người bệnh chạy thận nhân tạo định kỳ tại bệnh viện Thủ Đức chỉ ở mức trung bình và có mối tương quan với việc sử dụng Erythropoietin, bệnh lý đái tháo đường đi kèm, tình trạng kinh tế và lượng nước tiểu 24 giờ của người bệnh.

Từ khóa: Chất lượng cuộc sống, chạy thận nhân tạo, SF-36.

ABSTRACT :

Objectives: Quality of life is the predictor of clinical outcomes and as a key indicator of the quality of health care. This study examines the quality of life on hemodialysis patients at Thu Duc hospital and related factors.

Methods: Using the cross-sectional correlation descriptive study design, this study examined 161 haemodialysis patients by the questionnaire SF-36. The independent-t test, ANOVA and Pearson’s Correlation were used to identify the relationships between demographic data, disease characteristics and quality of life among haemodialysis patient.

Results: The quality of life on 161 hemodialysis patients at Thu Duc hospital were at medium level(43.9 ± 19.0), and also have the medium scores on the physical health (41.7 ± 20.1) and mental health (46.1 ± 20.0). There were the relationship between the quality of life and using Erythropoietin (p < 0.0001), diabetes co-disease (p = 0.046), income and the amount of urine during 24 hours (p = 0.016).

Conclusions: The quality of life on 161 hemodialysis patients at Thu Duc hospital were at medium levelThere were the relationship between the quality of life and using Erythropoietin, diabetes co-disease, income and the amount of urine during 24 hours.

Keywords: Quality of life, hemodialysis, SF-36.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF