Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TIẾP TỤC UỐNG RƯỢU Ở NGƯỜI MẮC BỆNH GAN MẠN

Nguyễn Thị Đào*, Alison Merrill**, Trần Thiện Trung***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Rượu là nguyên nhân được xếp thứ hai (sau virus) gây ra các bệnh lý về gan. Người bệnh gan mạn nếu tiếp tục uống rượu sẽ làm tăng tỉ lệ ung hóa, kéo dài thời gian nằm viện, tăng biến chứng và tỉ lệ tử vong. Tuy nhiên, phần lớn người mắc bệnh gan không cai được rượu.

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỉ lệ mức độ uống rượu của người mắc bệnh gan mạn và các yếu tố liên quan đến việc tiếp tục uống rượu.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: 96 người bệnh gan mạn tại khoa Tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả: 100% người bệnh gan mạn tham gia nghiên cứu có uống rượu. Trong số đó, có 26 % người bệnh uống rượu với mức độ gây hại và nghiện, 33% người bệnh vẫn tiếp tục uống rượu. Các yếu tố nhóm tuổi, giới tính, trình độ học vấn, yếu tố tâm lý, yếu tố xã hội có liên quan đến việc người bệnh tiếp tục uống rượu (p < 0,05).

Kết luận: Số người bệnh gan mạn không bỏ được rượu chiếm tỷ lệ cao. Có nhiều yếu tố tác động đến việc cai rượu (cả yếu tố khách quan và chủ quan). Cần có sự hỗ trợ của chính phủ, cộng đồng xã hội, nhân viên y tế, chuyên gia tâm lý để giúp những người mắc bệnh gan ngừng uống rượu.

Từ khóa: Rượu, mức độ uống rượu, bệnh gan mạn, yếu tố liên quan đến rượu.

ABSTRACT :

Background: Alcohol is the second leading cause of liver disease. Persons with chronic liver disease who continue to drink alcohol will increase complications, increase cancer rates, lengthen hospital stay and increase mortality. However, most people do not stop drinking alcohol.

Objectives: To determine the rate of chronic liver disease patients continuing to drink alcohol and factors related to continued drinking.

Methods: A descriptive study. 96 patients with chronic liver disease in Can Tho Gastroenterology Central General Hospital.

Results: 100% of patients with chronic liver disease who participated in the study used alcohol. Among them, 26% of patients drink alcohol with harmful levels and addiction, 33% of patients continuing to drink alcohol. The factors of education, economics, age group, occupation, psychological factors and social factors were related to patients continuing to drink alcohol (p <0.05).

Conclusions: The number of chronic liver patients who do not quit alcohol is high. There are many subjective and subjective factors affecting alcohol withdrawal. There should be support from the government, the social community, medical staff, relatives to help patients with liver disease stop drinking alcohol.

Keywords: Alcohol, alcohol consumption, chronic liver disease, alcohol related factors.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF