Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
CÁC VI KHUẨN THƯỜNG GẶP VÀ TÍNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CHÚNG TẠI BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH TỪ 11/2016 - 11/2017

Mai Nguyệt Thu Huyền*, Nguyễn Đình Duy*, Nguyễn Hữu Lân*

TÓM TẮT :

Đặt vn đ: Vi tính hình lm dng kháng sinh ph biến Vit nam đã góp phn làm gia tăng nhanh chóng s đ kháng kháng sinh ca các chng vi khun.

Mc tiêu: Xác đnh t l cácvi khun thường gp phân lp trong bnh phm đường hô hp ti bnh vin Phm Ngc Thach t 11/2016 - 11/2017. Đánh giá tính đ kháng các vi khun đó vi kháng sinh.

Phương pháp: Tt c các vi khun phân lp t các mu bnh phm ca bnh nhân khám và điu tr ti bnh vin Phm Ngc thch t 11/2016-11/2017. Kháng sinh đ theo phương pháp đĩa giy khuếch tán trên thch. Đối vi Vancomycin chúng tôi dùng phương pháp MIC cho Staphylococcus, phân tích kết qu kháng sinh đ theo hướng dn CLSI 2016.

Kết qu: Các vi khun thường gp là Acinetobacter spp (19,1%), Klebsiella spp (16,8%), Pseudomonas aeruginosa (15,6%). Acinetobacter sppđ kháng cao vi các kháng sinhdòng Cephalosprins, Carbapenems.

Kết lun: Acinetobacter spp, Klebsiella spp, Pseudomonas aeruginosa là ba vi khun thường gp ti bnh vin Phm Ngc Thch. Acinetobacter spp, Klebsiella spp đ kháng hu hết các Cephalosporines thế h 3,4. Carbapenems hu như không có hiu qu vi Acinetobacter spp. Acinetobacter spp và Pseudomonas aeruginosa hu như chưa kháng Colistin. Amikacin là mt thuc rt có hiu qu vi Klebsiella spp, và Pseudomonas aeruginosa, nhưng ít hiu qu vi Acinetobacter spp.

Từ khóa: ESBL, MRSA, CLSI.

ABSTRACT :

Introduction: The widespread antibiotic abuse in Vietnam has contributed to the rapid increase of antibiotic resistance of bacterial strains.

Objectives: Determination of percentage of common bacteria isolated in clinical specimens at Pham Ngoc Thach Hospital from 11/2016 - 11/2017. Evaluation of resistance of these bacteria to antibiotics.

Methods and materials: All bacteria isolated from samples of patients were examined and treated at Pham Ngoc Thach Hospital from 11/2016 - 11/2017. Drug susceptibility testing was conducted based on disk diffusion method. For Vancomycin, we used the MIC method for Staphylococcus. Analysis of antibiotic resistance results was performed according to CLSI 2016(CLSI: Clinical and laboratory standards institute).

Results: The common bacteria were Acinetobacter spp (19%), Klebsiella spp (16.8%) and Pseudomonas aeruginosa (15.6%). Acinetobacter spp were highly resistant to Cephalosporins and Carbapenems.

Conclusions: Acinetobacter spp, Klebsiella spp, Pseudomonas aeruginosa were the three common bacteria in Pham Ngoc Thach Hospital. Acinetobacter spp, Klebsiella spp were resistant to most of the 3,4 generation of Cephalosporins. Carbapenems were almost ineffective against Acinetobacter spp. Acinetobacter spp and Pseudomonas aeruginosa had almost no resistance to Colistin. Amikacin was a very effective drug against Klebsiella spp and Pseudomonas aeruginosa, but less effective against Acinetobacter spp.

Keywords: ESBL, MRSA, CLSI.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF