Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
ĐỘNG LỰC CAI THUỐC LÁ CỦA NGƯỜI BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH

Lê Thị Nhung*, Jane Champion**, Trần Thiện Trung***

TÓM TẮT :

Mở đầu: Hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ dẫn đến tình trạng tắc nghẽn mạch vành. Việc cai thuốc lá ở người bệnh động mạch vành sau đặt stent là bắt buộc để tránh nguy cơ tắc nghẽn dẫn đến tái hẹp. Nghiên cứu nhằm tìm hiểu động lực cai thuốc lá của người bệnh động mạch vành và các yếu tố liên quan để có những cơ sở tư vấn giáo dục sức khỏe phù hợp giúp người bệnh cai thuốc lá thành công.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 384 người bệnh có chẩn đoán bệnh động mạch vành và có hút thuốc lá đang theo dõi tái khám tại phòng khám Tim mạch can thiệp của bệnh viện Nhân dân Gia Định từ thời gian tháng 01/2018 đến tháng 05/2018.

Kết quả: Trong số 384 người bệnh động mạch vành được nghiên cứu có 100% là nam giới với độ tuổi trung bình là 58,9 + 9,5. Tỷ lệ người bệnh có động lực cai thuốc lá là 83,3% (320/384). Những yếu tố liên quan đến động lực cai thuốc lá của người bệnh có ý nghĩa thống kê là tình trạng hôn nhân, số điếu hút hàng ngày và mức độ lo lắng về bệnh.

Kết luận: Nghiên cứu đã mô tả được tình hình cai thuốc lá của người bệnh động mạch vành và các yếu tố liên quan, điều này có ý nghĩa trong công tác tư vấn giáo dục sức khỏe của nhân viên y tế nhằm giúp cho người bệnh cai thuốc lá được thành công hơn.

Từ khóa: Bệnh động mạch vành, hút thuốc lá, động lực, cai thuốc lá.

ABSTRACT :

Objectives: Cigarette smoking is a risk factor for coronary heart disease. Smoking cessation in patients with coronary artery disease after stent placement is mandatory to avoid the risk of blockage. The study aimed to investigate the motivation of patients and related factors to have suitable health education counseling to help them with successful smoking cessation.

Methods: A cross – sectional study was conducted on 384 patients with coronary artery disease who were undergoing follow – up visits at the intervention cardiology clinic of the Gia Dinh People’s Hopital from January to May in 2018.

Results: A total of 384 patients with coronary artery disease were studied. 100% were men with an average age of 58.9 + 9.5. The rate of patients had motivation to quit smoking is 83.3% (320/384). Factors related with the motivation to quit smoking of coronary artery patients were statistically significant that marital status, number of cigarettes smoked daily and anxiety levels about disease.

Conclusions: The study described the smoking cessation status of patients with coronary artery disease and related factors, which is significant in counseling the health education of health care workers to help the patients quit smoking will be more successful.

Keywords: Coronary heart disease, smoking, cessation, motivation

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF