Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
GIÁO DỤC SỨC KHỎE GIÚP NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ SỰ NHẬN BIẾT SỚM DẤU HIỆU VIÊM PHỔI TRẺ EM

Lê Hồng Linh*, Trần Diệp Tuấn*, Katrina Einhellig**

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả giáo dục sức khỏe trên kiến thức và sự nhận biết các dấu hiệu viêm phổi của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại Trường mầm non Hoa Sen, An Giang, từ tháng 10/2017 đến 4/2018.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu giả thực nghiệm không đối chứng. Mẫu nghiên cứu gồm 120 bà mẹ có con dưới 5 tuổi được lựa chọn từ danh sách có sẵn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Những bà mẹ này được áp dụng một phương pháp giáo dục sức khỏe (GDSK) hàng tuần và được đánh giá lại kết quả sau buổi GDSK đầu tiên, sau 2 tuần và sau 1 tháng.

Kết quả: Điểm kiến thức về bệnh viêm phổi của các bà mẹ sau khi được can thiệp bằng phương pháp giáo dục sức khỏe cao hơn so với trước khi can thiệp (TCT: 23,95 ± 3,50; SCT: 29,03 ± 2,93 – lần 1; 27,48 ± 4,48 – lần 2; 28,74 ± 2,53 - lần 3). Khả năng nhận biết về các dấu hiệu viêm phổi sau can thiệp giáo dục sức khỏe về bệnh có sự thay đổi rõ rệt, cao hơn so với trước can thiệp (TCT: 6 (1 - 9); SCT 8 (6 - 9) – lần 1; 7 (4 - 9) – lần 2; 8 (3 - 9) - lần 3).

Kết luận: GDSK là phương pháp can thiệp hiệu quả giúp nâng cao kiến thức và khả năng phát hiện sớm những dấu hiệu gây viêm phổi.

Từ khóa: Giáo dục sức khỏe viêm phổi trẻ em, kiến thức và dấu hiệu nhận biết viêm phổi trẻ em, tình trạng viêm phổi trẻ em.

ABSTRACT :

Objectives: To evaluate the effect of health education on knowledge and recognize of signs of pneumonia of mothers who have children under 5 at Hoa Sen Kindergarden in an Giang province from October 2017 to April 2018.

Methods: The type of the quasi-experimental, pretest-posttest design no control group. A sample of 120 mothers of children under 5 years old was selected from a list available by stratified random sampling. These mothers were applied a health education program a weekly and reevaluated their results after the first health education session, after 2 weeks and after 1 month.

Results: Knowledge score on pneumonia after intervention by health education was higher than before intervention (before intervention: 23.95 ± 3.50; after intervention: 29.03 ± 2.93 - second time, 27.48 ± 4.48 - third time, 28.74 ± 2.53 - fourth time). Recognition score on signs pneumonia after intervention was significantly higher than before intervention (before intervention: 6 (1 - 9); after intervention: 8 (6 - 9) - second time, 7 (4 - 9) - third time, 8 (3 - 9) - fourth time).

Conclusions: Health education is an effective intervention that improves knowledge and early detection of pneumonia signs.

Key words: Health education childhood pneumonia, knowledge and recognize of signs of childhood pneumonia.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF