Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ Ở NGƯỜI BỆNH SUY TIM

Hoàng Thị Ngân*, Trần Thiện Trung **, Elizabeth Esterl***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Rối loạn giấc ngủ (RLGN) có khuynh hướng gia tăng và ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống người bệnh suy tim. Nhận thức được tình hình RLGN và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ (CLGN) của người bệnh suy tim có thể giúp nhân viên y tế chăm sóc người bệnh một cách toàn diện. Tuy nhiên ở Việt Nam chưa thực sự quan tâm về vấn đề này.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ RLGN bằng chỉ số Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), mối liên quan giữa CLGN với các đặc điểm cá nhân, kinh tế xã hội, lâm sàng và cận lâm sàng

Đối tượng-Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 120 người bệnh suy tim được điều trị tại khoa Nội Tim mạch – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 01/2018- 06/2018. CLGN được đo lường bằng bộ Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) và các yếu tố cá nhân, kinh tế xã hội, lâm sàng, cận lâm sàng được đo lường bằng bộ câu hỏi của tác giả.

Kết quả: Tỷ lệ người bệnh suy tim có RLGN là 81,7%. CLGN có liên quan với các yếu tố giới tính (p = 0,014), trình độ học vấn (p = 0,026), phân suất tống máu (p < 0,001), phân độ suy tim (p < 0,001), bệnh lý tăng huyết áp (p < 0,001), đái tháo đường (p = 0,009), COPD (p = 0,006).

Kết luận: Tỷ lệ người bệnh suy tim có RLGN chiếm khá cao, các yếu tố giới tính, trình độ học vấn, BMI, phân độ suy tim và một số bệnh kèm như tăng huyết áp, đái tháo đường, COPD có ảnh hưởng đến CLGN của người bệnh suy tim.

Từ khóa: CLGN-Chất lượng giấc ngủ, PSQI-Pittsburgh Sleep Quality Index, suy tim, RLGN-Rối loạn giấc ngủ.

ABSTRACT :

Background: Sleep disorders among has been tending to increase and have negatively influence the quality of life. Awareness of sleep disturbances and related factors would help health provider to take care more comprehensive. However, Vietnamese haven’t interested this problem.

Objectives: To determine the sleep quality by the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), then determine the association between poor sleep quality and variables related to personal, Socioeconomic, clinical and subclinical.

Methods: The cross-sectional survey study was conducted on 120 patients with heart failure hospitalized in cardiology in University medical center between Janualy and June 2018. Sleep quality were mesured by the PSQI and personal, socioeconomic, clinical and subclinical factor were mesured by research-designed questionare.

Results: 81.7% heart failure patient had sleep disorders. A significant positive correlation was found between sleep quality and sex, educational level, EF level, heart failure level, hypertension, diabetes, COPD

Conclusions: The majority of the samples had poor sleep quality. Sex, educational level, hypertension, diabetes, COPD were significant factors affecting the sleep quality in heart failure patients.

Key words: Sleep quality, PSQI, heart failure.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF