Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
VI KHUẨN LAO KHÔNG ĐIỂN HÌNH: MỘT THỬ THÁCH MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ LAO TẠI VIỆT NAM

Mai Nguyệt Thu Huyền*, Phạm Thu Hằng*, Đặng Thị Minh Hà *, Nguyễn Đình Duy*, Nguyễn Hữu Lân*

TÓM TẮT :

Đặt vn đ: Hin ti, t l nhim Non tuberculous mycobacteria (NTM) chưa được báo cáo Việt Nam.

Mc đích: Chúng tôi đánh giá t l các chng NTM được phân lp ti bnh vin Phm Ngc Thch t tháng 1 năm 2015 đến tháng 6 năm 2018.

Phương pháp: Chúng tôi đã tiến hành nghiên cu hi cu tn sut các chng NTM thường gp ti bnh vin Phm Ngc Thch được đnh danh bng Genotype Mycobacterium Common Mycobacteria (CM) t tháng 1 năm 2015 - tháng 6 năm 2018.

Kết quả: Trong 339 trường hợp cấyNTM dương tính, 177 (52,2%) là nam và162 (47,8%) là nữ, với độ tuổi từ 20 - 80 tuổi. Trong số các trường hợp này, 126 (37,2%) M. abcessus, 49 (14,5%) M. intracellulare, 29 (8,6%) M. fortuitum, 24 (7,1%) M.tuberculosis, 18(5,3%) M. avium, 18 (5,3%) M. scrofulaceum, 11 (3,2%) M. gordonae, 6 (1,8%) M. kansasii, 1 (0,3%) M. malmoense,... đã được định danh. Ngoài ra, 18(5,3)% là hỗn hợp của hai loại NTM khác nhau hoặc của một Mycobacterium tuberculosis (MTB) và một NTM.

Kết luận: Trong nghiên cứu của chúng tôi, M. abcessus chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp theo là M. intracellulare. Mycobacterium avium complex vẫn là NTM phổ biến ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch (HIV).

Từ khóa: Mycobacterium tuberculosis, Non tuberculous mycobacteria.

ABSTRACT :

Background: Until now, Non tuberculous mycobacteria (NTM) rates have not been reported in Viet Nam.

Methods: We conducted a retrospective study of the frequency of the common NTM strains identified by Genotype Mycobacterium CMat Pham Ngoc Thach Hospital from January 2015 - June 2018.

Objectives: We assessed the rate of NTM isolates that were isolated in Pham Ngoc Thach hospital from January 2015 to June 2018.

Results: In 339 cases with positive culture for NTM, 177 (52.2%) were male and 162 (47.8%) were female, with ages ranging from 20 - 80 years old. Among them, 126 (37.2%) were identified as M. abcessus, 49 (14.5%) M. intracellulare, 29 (8.6%) M. fortuitum, 24 (7.1%) M. tuberculosis, 18 (5.3%) M. avium, 18 (5.3%) M. scrofulaceum, 11 (3.2%) M. gordonae, 6 (1.8%) M. kansasii, 1 (0.3%) M. malmoense; 25 (7.4%). In addition, 18 (5.3%) were either a mixture of two different types of NTM or a mixture of one MTB and one NTM.

Conclusions: In our study, M. abcessus accounted for the highest rate, followed by M. intracellulare. Mycobacterium avium complex has still been a common NTM in patients with human immunodeficiency virus (HIV).

Keywords: Mycobacterium tuberculosis, Non tuberculous mycobacteria.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF