Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT MẪU HUYẾT THANH ĐẶC HIỆU TOXOCARA CANIS ĐỂ SỬ DỤNG NGOẠI KIỂM

Vũ Quang Huy*,**, Nguyễn Nhật Giang***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Sản xuất thử nghiệm mẫu huyết thanh đặc hiệu Toxocara canis theo phương pháp đông khô và đông lạnh. Đánh giá tính đồng nhất và độ ổn định của mẫu huyết thanh sản xuất theo phương pháp đông khô và đông lạnh.

Phương pháp: Sàng lọc mẫu huyết thanh có kháng thể kháng Toxocara canis bằng kỹ thuật ELISA; khẳng định độ đặc hiệu của kháng thể kháng Toxocara canis bằng kỹ thuật Western blot. Sản xuất mẫu thử nghiệm bằng phương pháp đông khô và đông lạnh. Đánh giá đồng nhất bằng phép phân tích phương sai một yếu tố và độ ổn định bằng phép kiểm định t – test.

Kết quả: 11 mẫu huyết thanh có kháng thể kháng Toxocara canis nồng độ cao: từ 31,517 NTU đến 56,581 NTU được sàng lọc bằng ELISA. Khẳng định độ đặc hiệu kháng thể kháng Toxocara canis bằng Western blot: 01 mẫu âm tính và 10 mẫu dương tính. Mẫu huyết thanh đặc hiệu Toxocara canis đưa vào sản xuất 2 lô mẫu: lô mẫu đông khô nồng độ 31,012 NTU; lô mẫu đông lạnh nồng độ 27,184 NTU. Sản xuất bằng phương pháp đông khô và đông lạnh đều đạt độ đồng nhất có ý nghĩa thống kê Fisher. Mẫu huyết thanh sản xuất bằng phương pháp đông khô đạt độ ổn định trong 1 tháng khi bảo quản ở nhiệt độ -80°C với p > 0,05. Mẫu huyết thanh sản xuất bằng phương pháp đông lạnh đạt độ ổn định trong 3 tháng khi bảo quản ở nhiệt độ­80°C với p > 0,05. Mẫu huyết thanh sản xuất bằng phương pháp đông khô và đông lạnh đạt độ ổn định ở nhiệt độ 30°C trong thời gian 7 ngày với p > 0,05.

Kết luận: Sản xuất được mẫu huyết thanh đặc hiệu Toxocara canis theo phương pháp đông khô và đông lạnh để sử dụng ngoại kiểm. Mẫu sản xuất theo phương pháp đông khô và đông lạnh đạt tính đồng nhất và độ ổn định: mẫu đông khô ổn định trong 1 tháng, mẫu đông lạnh ổn định trong 3 tháng ở nhiệt độ bảo quản -80°C; mẫu ổn định trong 7 ngày ở nhiệt độ 30°C.

Từ khoá: Toxocara canis, ngoại kiểm, ELISA, Western blot.

ABSTRACT :

Objectives: To produce pilot batches of anti-Toxocara canis specific antibodies serum by freeze-drying and freezing methods. To evaluate homogeneity and stability of serum samples produced by freeze-drying and freezing methods.

Methods: Serum samples were screened for anti-Toxocara canis antibodies by ELISA, then the presence of anti-Toxocara canis specific antibodies was confirmed by Western blot. Samples were produced in pilot production by using freeze-drying and freezing methods. Homogeneity and stability of final samples were evaluated by F test and t-test, respectively.

Results: 11 serum samples containing high concentrations of anti-Toxocara canis antibodies ranging from 31.517 NTU to 56.581 NTU were screened; and the specificity of anti-Toxocara canis antibodies was confirmed by Western blot: 01 negative sample, 10 positive samples. Two anti-Toxocara canis specific antibodies serum sample plots were produced: by freeze-drying method with the concentration of 31.012 NTU; and by freezing method with concentration of 27.184 NTU. Serum samples produced by freeze-drying and freezing were homogeneity with F test. Serum samples produced by freeze-drying were stable for 1 month when stored at -80°C with p > 0.05. Serum samples produced by freezing were stable for 3 months when stored at -80°C with p > 0.05. Samples produced by either method were stable for 7 days at 30°C with p > 0.05.

Conclusions: Production of anti-Toxocara canis specific antibodies serum samples by freeze-drying and freezing method using for external quality assessment is feasible. Samples produced by freeze-drying and freezing were homogeneous and stable: freeze-dried samples were stable for 1 month, frozen samples were stable for 3 months at -80°C; Samples were stable for 7 days at 30°C.

Keywords: EQA, Toxocara canis, ELISA, Western blot.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF