Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH TRÊN HỆ VI KHUẨN PHÂN LẬP THƯỜNG QUY TẠI BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH TÂN TP. HCM

Trương Anh Dũng*, Nguyễn Văn Mười**, Huỳnh Thị Bích Thùy***, Đặng Xuân Hùng****

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đề kháng kháng sinh hiện nay vẫn là vấn đề quan trọng rất được quan tâm trên toàn thế giới, việc theo dõi đề kháng kháng sinh của các vi khuẩn gây bệnh là một yêu cầu thiết thực và trở thành thường qui vì vậy việc nghiên cứu đánh giá tình hình đề kháng kháng sinh tại Bệnh viện Bình Tân được thực hiện từ 2016 - 2017.

Phương pháp nghiên cứu: Các mẫu bệnh phẩm được phân lập tại Khoa Xét Nghiệm Bệnh viện Bình Tân. Có tấtcả 242 chủng vi khuẩn đã được phân lập định danh và thực hiện kháng sinh đồ (kỹ thuật khoanh giấy khuếch tán) theo tiêu chuẩn CLSI 2016.

Kết quả: Bảy nhóm vi khuẩn gây bệnh hàng đầu là: Klebsiella, E. coli, Enterobacter, Proteus, P. aeruginosa, Acinetobacter, S. aureus.

Kết luận: Nhóm vi khuẩn Enterobacteriaceae có tỉ lệ kháng kháng sinh nhóm Cephalosporin thế hệ II, IIIkhoảng 66%. Tác nhân gây bệnh này đề kháng thấp với nhóm Carbapenem (1%).Với S. aureus kháng methicillin (MRSA) là 56%. Không phát hiện ra chủng đề kháng với Vancomycin. Với sự đa kháng thuốc của nhóm vi khuẩn Non-Enterobacteriaceae thì chỉ còn Cefoperazon/ Sulbactam là có hiệu quả nhưng tỉ lệ kháng là 3/9 (33%) và không phân lập được chủng nào kháng với kháng sinh Colistin.

Từ khóa: Kháng kháng sinh, Kháng sinh đồ, CLSI, E. coli, A. baumannii, Klebsiella, S. aureus, P. aeruginosa, MRSA.

ABSTRACT :

Objectives: Antimicrobial resistance is an issue which receives the most attention in the worldnowaday, monitoring antimicrobial resistance of pathogenic bacteria is a critical requirement. Therefore, this study was conducted to investigate antimicrobial resistance at Binh Tan Hospital from 2016 – 2017.

Methods: Samples were isolated at Laboratory Dept. Binh Tan Hospital. Total of 242 pathogens were isolated, identified and tested on antibiogram following to 2016 CLSI guidance.

Results: 7 pathogenic bacteria on top were identified Klebsiella, E. coli, Enterobacter, Proteus, P. aeruginosa, Acinetobacter, S. aureus.

Conclusions: Enterobacteriaceae were found to have resistance to Cephalosporins of 2rd,3rd (66%). Thispathogen had a low resistance rate to Carbapenem (1%). The rate MRSA is 56%, there is not detect Vancomycin-resistance strains. Multidrug-resistant Non-Enterobacteriaceae, and only Cefoperazon/sulbactam seem to have effectiveness butthe resistance rate is already 3/9 (33%). There are no isolates resisted to Colistin.

Keywords: Antimicrobial resistance, Antibiogram, CLSI, E. coli, A. baumannii, Klebsiella, S. aureus, P. aeruginosa, MIC, MRSA.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF