Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
NGHIÊN CỨU ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA MẪU HUYẾT THANH ĐÔNG KHÔ ỨNG DỤNG CHO NGOẠI KIỂM HÓA SINH

Vũ Quang Huy*,**,***, Nguyễn Thị Thanh Ngân****

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Xác định độ ổn định của mẫu huyết thanh đông khô trong quá trình lưu trữ ở nhiệt độ 2 - 8oC; và khi vận chuyển đến các phòng xét nghiệm.

Phương pháp: Nghiên cứu thực nghiệm. Các lọ huyết thanh đông khô được kiểm tra âm tính với HIV, HBV, HCV trong quá trình sản xuất sẽ được lưu trữ ở nhiệt độ 2 - 8oC. Sau đó mẫu được hoàn nguyên với 1 ml nước cất và phân tích lặp lại 1 lần sau 1, 2, 4, 6 tháng cho mẫu lưu trữ ở nhiệt độ 2 - 8oC. Một số mẫu được lưu trữ ở 2 - 8oC được gửi đến các phòng xét nghiệm và yêu cầu chuyển nguyên về lại trung tâm mà không mở ra, sau đó hoàn nguyên và phân tích độ ổn định trong vận chuyển.

Kết quả: Khi so sánh với nồng độ tại thời điểm ban đầu sau sản xuất, mẫu huyết thanh đông khô cho 9 xét nghiệm: Ure, Creatinin, AST, ALT, GGT, Glucose, Uric acid, Cholesterol, Triglycerid hầu hết đều có P-value < 0,05, do đó không đạt độ ổn định. Nhưng hầu hết các xét nghiệm này đều đạt độ ổn định với P-value > 0,05 ở thời điểm 2 tháng khi so sánh với nhiệt độ tại thời điểm 1 tháng ở 2 - 8oC. Các xét nghiệm đó có giá trị trong khoảng ± 2SD so với giá trị ban đầu trước khi vận chuyển nên được đánh giá đạt độ ổn định trong vận chuyển.

Kết luận: Mẫu huyết thanh đông khô cho 9 xét nghiệm: Ure, Creatinin, AST, ALT, GGT, Glucose, Uric acid, Cholesterol, Triglycerid đạt độ ổn định 1 tháng ở nhiệt độ 2 - 8oC khi so sánh với nồng độ mẫu ban đầu cũng được lưu trữ ở cùng nhiệt độ này. Mẫu huyết thanh đông khô ổn định trong 8 ngày vận chuyển.

Từ khóa: Huyết thanh đông khô, ổn định trong lưu trữ, vận chuyển.

ABSTRACT :

Objectives: To determine the stability of lyophilized serum during storage at 2 - 8oC; and during transportation to laboratories.

Methods: Experimental study. Lyophilized serum vials were tested negative for hepatitis B and C and for HIV 1 and 2 while production process, then storage at 2 - 8oC. After they were reconstituted with 1 ml distilled water and analyzed in duplicate after 1, 2, 4, 6 months at 2 - 8oC. Others vials which storaged at 2 - 8oC were posted to another laboratory and requesting that they be returned by post to the Organizer without opening, then reconstitute and analyzed in duplicate for studying stability during transportation.

Results: When compared with the initial concentrations which were after production process, the whole 9 analytes: Ure, Creatinin, AST, ALT, GGT, Glucose, Uric acid, Cholesterol, Triglycerid had p-value ≤ 0.05, so they were instable. But many analytes were stable with P-value > 0.05 at second month when compared with initial concentration at the first month at 2 - 8oC. Their result of transportation was within range of the target value ± 2SD in about 8 days, so they were stable during transportation.

Conclusions: The lyophilized serum for 9 analytes: Ure, Creatinin, AST, ALT, GGT, Glucose, Uric acid, Cholesterol, Triglycerid were stable up to 1 month at 2 - 8oC when compared with the initial concentrations were also stored at the same temperature. And they were stable during transportation in 8 days.

Keywords: Lyophilized serum, stability during storage, transportation.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF