Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT THỰC NGHIỆM MẪU HUYẾT THANH CHẨN ĐOÁN BỆNH GẠO HEO (CYSTICERCUS CELLULOSAE) SỬ DỤNG TRONG NGOẠI KIỂM

Vũ Quang Huy*,**, ***, Kiều Mỹ Ngọc Minh Tâm****

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu (thử nghiệm) quy trình sản xuất mẫu huyết thanh có chứa kháng thể kháng Cysticercus cellulosae. Đánh giá tính đồng nhất, độ ổn định của mẫu huyết thanh sau sản xuất.

Phương pháp: Thử nghiệm sản xuất mẫu ngoại kiểm chứa kháng thể kháng Cysticercus cellulosae với hai phương pháp đông lạnh và đông khô. Đánh giá tính đồng nhất bằng phép phân tích phương sai 1 yếu tố (Oneway ANOVA) và độ ổn định bằng phép kiểm định T- test.

Kết quả: Nghiên cứu sản xuất được lô mẫu ngoại kiểm ký sinh trùng Cysticercus cellulosae ở hai phương pháp đông lạnh và đông khô. Kết quả đồng nhất và ổn định với giá trị p > 0,05 ở cả độ đồng nhất và độ ổn định.

Kết luận: Qua kết quả nghiên cứu, có thể sản xuất mẫu huyết thanh kiểm chuẩn đồng nhất và ổn định trong 3 tháng. Mẫu huyết thanh đạt độ ổn định trong 3 tháng (điều kiện đánh giá dài hạn) và 5 ngày (điều kiện đánh giá ngắn hạn).

Từ khóa: Cysticercus cellulosae, ngoại kiểm.

ABSTRACT :

Objectives: To study the preservation of serum samples containing antibodies against Cysticercus cellulosae. Evaluation of homogeneity and stability of serum samples after production.

Methods: Trial production of exotic specimens containing antibodies against Cysticercus cellulosae by Western blot with two methods of freezing and freeze drying. Uniformity analysis by one-way ANOVA and stability by T-test.

Results: The production of Cysticercus cellulosae parasitic specimens was carried out in the freezing and freeze drying methods. The statistic tests showed that the specimens assured the consistency and stability in different conditions.

Conclusions: The results of the research, can produce serum samples uniformly and stably for 3 months.

Key words: Cysticercus cellulosae, External Quality Control.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF