Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ TROPONIN SIÊU NHẠY TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG HUYẾT

Mai Thị Bích Chi*, Trần Thiện Trung**

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Định lượng và khảo sát nồng độ Troponin tim I siêu nhạy (hs – cTnI) trên bệnh nhân ngoài bệnh mạch vành chưa được báo cáo rộng rãi. Chúng tôi tiến hành kiểm tra các mối liên quan giữa nồng độ hs – cTnI với một số yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng nhằm đánh giá giá trị ứng dụng của hs – cTnI trên bệnh cảnh nhiễm trùng huyết (NTH).

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Xét nghiệm nồng độ hs – cTnI được thực hiện trên 97 bệnh nhân nhiễm trùng huyết đến điều trị tại BV Trưng Vương trong khoảng thời gian 10/2017 – 03/2018.

Kết quả: Nồng độ hs – cTnI trung bình trên 97 bệnh nhân NTH là 47,83 ± 1,68 pg/mL; tỉ lệ tăng hs – cTnI cao hơn so với giá trị tham chiếu chung của dân số là 47,4% (46/97). Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm BN có cTnI (+) và cTnI (-) trên tuổi trung bình (60,12 ± 1,56 và 32,18 ± 2,3; p < 0,01), nồng độ lactate trung bình (5,64 ± 3,05 và 3,18 ± 1,79; p = 0,048), phân suất tống máu LVEF (36,91 ± 14,72 và 49,94 ± 15,63 với p < 0,001)

Kết luận: Có mối tương quan giữa nồng độ hs – cTnI với một số yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng trên bệnh nhân NTHvà cần nhiều nghiên cứu sâu rộng hơn về vấn đề này.

Từ khoá: Troponin siêu nhạy, nhiễm trùng huyết.

ABSTRACT :

Objectives: Quantification and insvestigation of high-sensitivity cardiac troponinI (hs - cTnI) levels in patients without coronary artery disease (CAD) have not been reported widely. We examined the associations of hs - cTnI levels with some clinical and subclinical factors to appreciatethe value of hs - cTnI in sepsis.

Methods: Prospective, observational and cross sectional study. The hs - cTnI level was performed on 97 septic patients without CADwho treated at Trung Vuong Hospital during period 10/2017 to 03/2018.

Results: The average concentration of hs - cTnI in 97 septic patients was 47.83 ± 1.68 pg/mL; the ratio of hs – cTnI level was 47.4% (46/97) that higher than the reference value. There was a statistically significant difference between the septic patients with cTnI (+) and cTnI (-) about the average age (60.12 ± 1.56 and 32.18 ± 2.3; p < 0.01), average lactate concentrations (5.64 ± 3.05 and 3.18 ± 1.79; p = 0.048), LVEF (36.91 ± 14.72 and 49.94 ± 15.63; p < 0.001).

Conclusions: There are associations between hs - cTnI levels with some clinical and subclinical factors in sepsis. This issue can be considered to resarch widely.

Keywords: High sensitivity cardiac troponin, sepsis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF