Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
ĐỐI CHIẾU HÌNH ẢNH X QUANG CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN VỚI TỔN THƯƠNG TRONG MỔ CỦA CHẤN THƯƠNG TỤY

Ngô Ngọc Bình Việt*, Nguyễn Quốc Vinh**, Trần Thiện Trung**

TÓM TẮT :

M đu: X quang ct lp đin toán (XQCLĐT) là phương tin chính trong chn đoán chn thương ty. Tuy nhiên, các du hiu chn thương ty trên XQCLĐT đôi khi khó nhn đnh và tính chính xác vn còn khác bit trong nhiu báo cáo.

Mc tiêu: Đánh giá s phù hp gia hình nh chn thương ty trên XQCLĐTvi tn thương ty trong m.

Đối tượng và phương pháp nghiên cu: Hi cu, mô t ct ngang t tháng 1/2012 đến tháng 12/2017 ti khoa Ngoi Gan Mt Ty, Bnh vin Ch Ry.

Kết qu: 47 bnh nhân chn thương ty tha tiêu chun chn bnh. T lnam/n=8,4; tui trung bình 31; nguyên nhân chính là tai nn giao thông 72,3%. Biu hin lâm sàng: đau bng 91,5%, trướng bng 57,4%, viêm phúc mc 59,6%. V trí chn thương: đu ty 14,9%, c ty 10,6%, thân tu 42,6% và đuôi ty 23,4%. Hình thái tn thương đa dng vi kiu đt ngang ty chiếm ưu thế 76,6%. V trí tn thương trên XQCLĐT phù hp cao vi nhn đnh trong m (Kappa = 0,9). Phân đ v ty trên XQCLĐT vi trong m cũng phù hp cao (Kappa = 0,9). Có s phù hp khá (Kappa = 0,8) gia tiên đoán phương pháp phu thut trước m và chn la phương pháp phu thut trong m.

Kết lun: XQCLĐT có giá tr cao trong chn đoán và d liu phương pháp phu thut đi vi chn thương ty.

Từ khóa: Chấn thương tụy, X quang cắt lớp điện toán.

ABSTRACT :

Background: CT scan is a major modality in diagnosis of pancreatic trauma. However, it is sometimes difficult to define the signs of pancreatic trauma in CT images and its accuracy still varies in previous reports.

Objectives: Evaluate the agreement between CT images and intraoperative findings of pancreatic trauma.

Methods: Retrospective, cross sectional study from 1/2012 to 12/2017 in the Department of Hepatobiliary Pancreatic Surgery, Cho Ray hospital.

Results: Data of 47 pancreatic trauma patients was collected in the research. Male/female ratio = 8.4; the mean age was 31; the main cause of trauma was traffic accident 72.3%. Clinical manifestation included: abdominal pain 91.5%, distension 57.4%, peritonitis 59.6%. The site of injury included: pancreatic head 14.9%, neck 10.6%, body 42.6%, and tail 23.4%. The morphology of injure was diversity in which pancreatic transection was a remarkable type 76.6%. There was high agreement between the site of injury as well as injury grade (AAST) identified by CT and intraoperative observation with Kappa value = 0.9. The agreement was passable good in using CT image to predict the operation method (Kappa value = 0.8).

Conclusion: CT scan exhibited as a good modality in diagnosis and operative method prediction in pancreatic trauma.

Keywords: Pancreatic trauma, CT scan.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF