Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2018 - Tập 22 - Số 5
HIỆU QUẢ CỦA ỨNG DỤNG ĐOẠN PHIM NGẮN TRONG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KỸ NĂNG ĐIỀU DƯỠNG

Đoàn Thị Anh Lê*, Phạm Thị Ánh Hương*, Trần Thị Hồng Thắm*, Trần Mỹ Bình*, Đặng Thị Minh Phượng*, Nguyễn Thị Kim Oanh*, Trần Thị Thùy Dung*

TÓM TẮT :

Mc tiêu: Đánh giá hiu qu ca ng dng đon phim ngn trong ging dy k năng điu dưỡng lên kết qu thi thc hành ca sinh viên; tìm hiu quan đim ca sinh viên v tính kh thi và kh năng chp nhn ca phương pháp ging dy được ng dng.

 Đối tượng - Phương pháp: Nghiên cu bán can thip có nhóm chng và đnh tính: 102 sinh viên c nhân h sinh khóa 2014 – 2018 (nhóm chng) và 80 sinh viên c nhân h sinh khóa 2015 – 2019 (nhóm can thip). Kết qu thi thc hành ca hai nhóm được so sánh đ đánh giá hiu qu ca can thip. Phng vn bán cu trúc đ tìm hiu quan đim ca đi tượng nghiên cu trong nhóm can thip v phương pháp ging dy mi được áp dng.

Kết qu: ng dng đon phim ngn đã có tác đng tích cc lên kết qu hc thc hành môn ca sinh viên (p = 0,001). Nhn thc ca sinh viên v phương pháp này nhìn chung mang tính tích cc, có tính kh thi và có kh năng chp nhn được. Nghiên cu này đã cho ta thy các ưu đim cũng như mt s hn chế ca phương pháp ging dy được can thip.

Kết lun: ng dng đon phim ngn trong ging dy các k năng điu dưỡng cơ s có hiu qu đáng k lên kết qu hc thc hành ca sinh viên. Các ni dung bàn lun đưa ra liên quan đến vic tăng tính kh thi và tính ng dng ca phương pháp ging dy được áp dng.

Từ khóa: Kỹ năng điều dưỡng, phim, tính khả thi, tính chấp nhận.

ABSTRACT :

Objectives: Evaluate the effects of applying short videos in teaching nursing skills on students’ results of practice exam; and explore students’ views about the feasibility and acceptability of the teaching method applied.

Participants – Methods: Quasi experiment and qualitative design: 102 midwifery students course 2014 – 2018 (control group) and 80 midwifery students course 2015 – 2019 (experimental group: short videos application in teaching skills). The results of the practice exam were compared to assess the effects of the intervention. Semi structured interviews were conducted to investigate the views of participants in the experimental group on the new teaching method.

Results: Results indicate that the application of short videos has a positive impact on students’ results of practice exam (p = 0.001). Students’ perceptions of this approach are generally positive, feasible, and acceptable. This study shows the advantages as well as the limitations of the teaching methods are used.

Conclusions: Applying short videos in teaching fundamental of nursing skills has a significant effect on student learning outcomes. The issues are discussed related to increasing the feasibility and acceptability of teaching method applied.

Keywords: Nursing skills, videos, feasibility, acceptability.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF